Izbrane metode in tehnike manualne terapije
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 20
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta: Blanka Koščak Tivadar, viš. pred.
Letnik: 2. ali 3. letnik
 
Izbrane metode in tehnike manualne terapije

Kontaktne ure predavanja: 20
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta: Blanka Koščak Tivadar, viš. pred.
Izvajalci predmeta:
 •  Blanka Koščak Tivadar, viš. pred.
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Zimski/Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • s pomočjo fizioterapevtskih ocenjevalnih metod zmožnost samostojnega ocenjevanja funkcijske stopnje in prepoznavanja glavnih simptomov ter znakov okvarjene strukture (sklepne površine, ovojnice, vezi, kite ali mišice) gibalnega sistema, ki je motena ali prizadeta zaradi razvojne nepravilnosti, bolezni, poškodbe, operativnega posega;
 • razumevanje terapevtskega učinka in razlage ter fizioloških temeljev, z namenom prepoznavanja indikacij, kontraindikacij ter omejitev pri manualni obdelavi mehkih tkiv in sklepov ter sposobnost zavračanja podobnih pristopov, ki so strokovno in empirično neutemeljeni;
 • uporaba ustreznih fizioterapevtskih metod, pristopov in konceptov po načelih z raziskavami podprte klinične prakse.
 • seznanjenost z novostmi pri fizioterapevtski obravnavi gibalnega sistema, podprtimi z zahtevnejšo študijsko literaturo;
 • sposobnost samostojnega izbora in interpretacije ustreznih podatkov o varovancu (pacientu) ter oblikovanje smiselnih fizioterapevtskih programov, njihovo načrtovanje po intenzivnosti in pogostosti izvajanja pri posameznih primerih, upoštevajoč posameznikove potrebe in pravice;
 • razvoj veščin in spretnosti za izvajanje manualne obravnave pri posameznih primerih;
 • sposobnost sodelovanja, sporazumevanja, dokumentiranja in sporočanja informacij, zamisli, problemov ter rešitev z drugimi zdravstvenimi delavci specialisti, pa tudi z nepoznavalci;
 • upoštevanje načel in principov Kodeksa etike fizioterapevtov SLO. 
 
Znanje in razumevanje:
 • ustrezna prepoznavanje normalnih in patoloških procesov ter posledic na gibalnem sistemu (lokalno, funkcijsko);
 • patološka in patofiziološka spremembe v organih, morfološke spremembe na tkivih gibalnega sistema pri razvojnih nepravilnostih, boleznih in poškodbah ter njihovo zdravljenje in reparacija;
 • samostojno prepoznavanje glavnih simptomov in znakov okvarjene ali poškodovane strukture gibalnega sistema;
 • ocena funkcijske stopnje gibalnega sistema motene: okvarjene, omejene ogrožene ali oslabljene zaradi razvojne nepravilnosti, bolezni, poškodbe, operativnega posega;
 • pravilno izvajanja manualnih tehnik, po načelih z raziskavami podprte klinične prakse in  poznavanje fizioloških temeljev terapevtskega učinka;
 • poznavanje in upoštevanje indikacij, kontraindikacij in omejitev;
 • izbira, utemeljevanje in načrtovanje po intenzivnosti, evalvacija in dokumentiranje učinkov določene manualne tehnike, metode ali pristopa v smiselno oblikovan fizioterapevtski program.
Obvezna literatura: Gaber, G., 1994. Klasična terapevtska masaža. Ljubljana: samozaložba.

Beard, G. & Wood, E.C., 1965. Massage. London: Saunders.

Cyriax, J. & Russell, G., 1992. Textbook of orthopaedic medicine. Zv. 2. Treatment by manipulation, massage and injection. 10. izd. London: Bailliere Tindall.

Hengeveld, E. & Banks, K., 2014. Maitland's Vertebral Manipulation 8 th edition. Elsevier: 2014.

Purkart, B., 2019. Manualna terapija 1., 2. del, Fizioterapevtski center B. Purkart, 2020.

Jull, G., Moore, A., Fallam D., Lewis, J., McCarthy, C. & Streling, M., 2015. Grieve's Modern Musculoskeletal Physiotherapy, 4th ed.Edinburgh: Elsevier.


Stecco, L., 2004. Fascial manipulation for Musculoskeletal pain. Padova: Piccin Nuova Libraria S.p.A., pp. 23-45.
Schiffter, R. & Harms, E., 2009. Connective tissue massage. Suttgart: Thieme.

Olson, K., 2016. Manual physical therapy of the spine. 2nd ed.Missouri: Elsevier.
 
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, klinično usposabljanje, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (70%)
 • projektna naloga (30%)