Kakovost in varnost v zdravstvu in zdravstveni negi
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Saša Kadivec
Letnik: 3. letnik
 
Kakovost in varnost v zdravstvu in zdravstveni negi
 
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Saša Kadivec
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Saša Kadivec
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • spozna sodobne pristope in spoznanja na področju spremljanja kakovosti  in zagotavljana varnosti v zdravstvu in zdravstveni negi;
 • spozna orodja in metodologije za spremljanje kakovosti v zdravstvu;
 • pridobi znanje o temeljnih principih spremljanja kakovosti v zdravstveni organizaciji in o nalogah managementa zdravstvene nege;
 • pridobi znanja o vodenju procesov v zdravstveni negi in zdravstvu;
 • spozna sodobne koncepte za razvijanje celovite kakovosti in poslovne odličnosti;
 • nauči se metod in tehnik za razvijanje kakovosti  in zagotavljanja varnosti v zdravstveni negi;
 • pridobi znanje za uvajanje izboljšav in sprememb v klinični praksi;
 • pridobi znanje za vrednotenje izidov zdravstvene nege;
 • spozna načela in način uporabe kliničnih poti, standardov kakovosti, smernic;
 • pridobi znanja o vodenju pomembnih procesov v zdravstvu in zdravstveni negi: transmuralna zdravstvena oskrba, vodenje kroničnega bolnika, logistika obravnave bolnika v bolnišnici, preventivna dejavnost;
 • pozna načela dokumentiranja procesov.

Znanje in razumevanje:
 • poznavanje temeljnih spoznanj, razvoja  in definicij na področju vodenja procesov v zdravstvu in zdravstveni negi;
 • poznavanje delovanje sistema vodenja kakovosti v zdravstvu in zdravstveni negi;
 • razumevanje pomembnosti sistema vodenja kakovosti za uspešnost delovanja zdravstvenega sistema;
 • razumevanje orodij in metodologije za spremljanje kakovosti v zdravstvu in zdravstveni negi;
 • poznavanje vodenja procesov.
Obvezna literatura:
 • Zapiski predavanj
 • Robida, A., 2010. Pot do odlične zdravstvene prakse: vodnik za izboljšanje kakovosti in presojo lastne zdravstvene prakse. Ljubljana: GV.
 • Skela Savič, B., Kaučič, B.M., Filej, B., Skinder Savić, K., Mežik Veber, M., Romih, K., et al., eds., 2010. Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege: izbrana poglavja. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego. Poglavja: Timsko delo, Krožki kakovosti in Standardni postopki dela.
 • Filej, B., Kadivec, S. & Zupančič, P., 2000. Nacionalne smernice za zagotavljanje kakovosti v zdravstveni negi. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
 • Berginc, A., Hajnrih, B., Kadivec, S., Kersnik, J., Kramar, Z., Lednik, L., et al., 2006. Metodološka priporočila za oblikovanje in uvajanje kliničnih poti. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.
 • Robida, A., Yazbeck, A.M.Y., Kociper, B., Mate, T. & Marušič, D., 2006. Nacionalne usmeritve za razvoj kakovosti v zdravstvu. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.
 • Slovenski standard. SIST EN ISO 9001, Sistemi vodenja kakovosti – Zahteve (ISO 9001:2015), 2015.  Ljubljana: Slovenski inštitut za standardizacijo.
 • DNV Standard for Hospitals. Standard, interpretive guidelines and surveyor guidance for hospitals. DNV-DS-HC102, 2013. Version 3.A.
Priporočljiva literatura:
 • Skela Savič, B., 2001. Zagotavljanje kakovosti v zdravstveni negi. In: P. Kersnič & B. Filej, eds. Zdravstvena nega - okolje in viri. Zbornik predavanj in posterjev 3. Kongresa zdravstvene nege, Portotož, 11.-14. september 2001. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pp. 49-54.
 • Skela Savič, B., 2004. Spremljanje zadovoljstva bolnikov v bolnišnični obravnavi na Onkološkem inštitutu Ljubljana. In: D. Žargi, S. Dolinšek, Z. Lekič, M. Kiauta & N. Malovrh, eds. Kakovost - različni pristopi, skupen cilj: zbornik referatov 13. letne konference Slovenskega združenja za kakovost, Bernardin, 4. – 5. november 2004. Ljubljana: Slovensko združenje za kakovost, pp. 172-176.
 • Kadivec, S., 2004. Krožki kakovosti - metoda motivacije za prenos kakovosti v prakso. In: R. Trampuž, ed. Kakovost zdravstvene nege: kako jo prenesti v prakso: zbornik prispevkov, Nova Gorica, 3.-4. april, 2004. Nova Gorica: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, pp. 50-55.
 • Fras, Z., Robida, A., Brubnjak-Jevtič, V., Rems, M., Jug, B., Kersnik, J., et al. Priročnik za smernice: april 2003: [projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva]. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.  
 • Kadivec, S., 2009. Vpliv notranjega nadzora na kakovost zdravstvene nege. In: B. Skela Savič, B.M. Kaučič, B. Filej, A. Kydd, I. Trobec & S. Kadivec, et al., eds. Novi trendi v sodobni zdravstveni negi – razvijanje raziskovanja, izobraževanja in multisektorskega partnerskega sodelovanja, 2. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu, Ljubljana, 17.-18. september 2009. Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego.
 • Kadivec, S. & Šprajcar, D., 2009. Več kot bodo zmogli ljudje, uspešnejša bo organizacija. In: S. Majcen Dvoršak, A. Kvas, B.M. Kaučič, D. Železnik, D. Klemenc & I. Buček – Hajdarević, et al., eds.  Medicinske sestre in babice - znanje je naša moč [Elektronski vir]. 7. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije, Ljubljana 11.-13. maj, 2009. Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 
 • Kadivec, S., 2009. Matrika fleksibilnosti – orodje za načrtovanje izobraževanja. In: M. Brumen, D. Železnik, K. Pirš & A. Milakovič, eds. Kakovost v zdravstveni in babiški negi - odgovorni, kompetentni in inovativni zaposleni [Elektronski vir] 2. znanstveni simpozij Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor z mednarodno udeležbo: zbornik predavanj in posterjev. Maribor: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov.
 • Možina, S., 2000. Učeča se organizacija. Organizacija, 33(7), pp. 468-471.
 • Možina, S., 1994. Skupine, teami. In: Management. Radovljica: Didakta, pp. 600 – 640.
 • Kavčič,B., 1994. Organizacijska kultura. In: Management. Radovljica: Didakta.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100% ocene)