Program traja tri leta in obsega 5400 ur v obliki predavanj, seminarjev, kabinetnih vaj, kliničnega usposabljanja in individualnega dela študenta. Študijski program ima 180 ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem), pri čemer 5 ECTS prinese diplomsko delo. Študijski program ima obvezne in izbirne predmete. Predmetnik je načrtovan na način, da diplomant doseže kompetence in sposobnosti poklica. V tretjem letniku je 13 izbirnih predmetov, študent izbere tri izbirne predmete, v skupnem obsegu 9 ECTS.

Polovico programa, predpisanega z EU direktivo (2300 ur), predstavlja klinično usposabljanje, ki poteka neposredno v kliničnem okolju ob pacientu pod mentorstvom kliničnih mentorjev v učnih bazah ter visokošolskih učiteljev in visokošolskih strokovnih sodelavcev fakultete, ki so tudi koordinatorji kliničnega usposabljanja.


Pomembne informacije o študiju:

ISCED: Zdravstvo (72)
KLASIUS-P: Zdravstvena nega (7231)
KLASIUS- SRV: 16203
FRASCATI: Medicinske vede
Stopnja izobrazbe

Visokošolska strokovna izobrazba (VS).

Bolonjska stopnja

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje (VS).

Strokovni naslov in okrajšava naslova

diplomirana medicinska sestra (dipl. m. s.),
diplomirani zdravstvenik (dipl. zn.).

Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo. 
Vsi kandidati, razen kandidatov z opravljenim zaključnim izpitom ali poklicno maturo v programu tehnik zdravstvene nege, morajo pred začetkom rednih predavanj opraviti 100 ur diferencialni izpit pri Uvodu v zdravstveno nego iz vsebin predmeta zdravstvena nega.

Primerljivost programa

Študijski program je usklajen s sektorskimi direktivami Evropske unije in z Bolonjsko deklaracijo ter omogoča zaposlovanje v vseh članicah Evropske unije brez nostrifikacije diplome.
Študijski program ima 180 ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem), pri čemer 5 ECTS prinese diplomsko delo.

Sestava programa

Študijski program ima 180 ECTS, pri čemer 5 ECTS prinese diplomsko delo. Študijski program ima obvezne in izbirne predmete. V tretjem letniku je 13 izbirnih predmetov, študent izbere tri izbirne predmete, v skupnem obsegu 9 ECTS.

Kompetence, pridobljene z diplomo

Kot diplomant boste po zaključenem študijskem programu usposobljeni za samostojno opravljanje poklica na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvene dejavnosti in ne boste opravljali pripravništva.

Vaše obveznosti

4600 ur programa (najmanj 50 % obvezna prisotnost na predavanjih, 100 % obvezna prisotnost na seminarjih, 100 % obvezna prisotnost na kabinetnih vajah in kliničnem usposabljanju), izpiti, druga preverjanja znanja, seminarske naloge, zdravstveno-vzgojni nastopi, izdelava in zagovor diplomskega dela.

Trajanje študija

3 leta (6 semestrov)

Način študija

Redni in izredni študij.


Razmerje med oblikami izvedbe programa:
 

Oblika izvedbe

 Število ur

  Predavanja

1180

  Seminarji

  295

  Kabinetne vaje

  140

  Klinično usposabljanje

2300

SKUPAJ direktiva EU

4600

  Individualno delo študenta

 1485

Skupaj program po ECTS

5400