Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 4
Kontaktne ure predavanja: 40
Kontaktne ure seminar: 10
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 20
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Milinka Petrovič, predavateljica
doc. dr. Tina Bregat
Letnik: 3. letnik
 
Pediatrija
 
Kontaktne ure predavanja: 25
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Tina Bregant
Izvajalci predmeta:
  • doc. dr. Tina Bregant
  • Tina Ahačič, strok. sod.
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Prepoznava in razumevanje razlik v obravnavi otroka v različnih starostnih obdobjih.

Znanje in razumevanje:
Razumevanje najpogostejših diagnostičnih metod pri otrocih.
 
Obvezna literatura:
  • Mardešić, D., 2003. Pedijatrija. 7. dopunjeno izd. Zagreb: Školska knjiga.
Priporočljiva literatura:
  • Kržišnik, C., ed., Izbrana poglavja iz pediatrije. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 20005, 2006, 2007.
  • Kržišnik, C. & Anderluh, M., 2014. Pediatrija. Ljubljana: DZS.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoj za pristop k izpitu:
  • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
  •  pisni izpit (100% ocene)