Preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Helena Ribič, višja predavateljica
Zdenka Kramar, predavateljica
Letnik: 3. letnik
 
Preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom
 
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Helena Ribič, višja predavateljica
Zdenka Kramar, predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • Helena Ribič, višja predavateljica
 • Zdenka Kramar, predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • nadgradi znanje o sodobnih pristopih in spoznanjih na področju bolnišnične higiene in okužb, povezanih z zdravstvom
 • nadgradi znanje o  vlogi medicinske sestre v preprečevanju in obvladovanju okužb, povezanih z zdravstvom in organiziranost področja v skladu z zakonodajo,
 • nadgradi znanje o  teoretičnih podlagah za razumevanje postopkov v zdravstveni negi iz vidika preprečevanja okužb,
 • pridobi znanje in veščine o  postopkih preprečevanja okužb, povezanih z zdravstvom  v zdravstveni negi v skladu  s strokovnimi smernicami in zakonodajo,
 • nadgradi znanja o področjih tveganja za okužbe v bolnišnici in drugih zdravstvenih ustanovah in pridobi znanja o področjih tveganja za okužbe na področju patronažne zdravstvene nege in drugih oblikah pomoči na domu,
 • pozna najpogostejše okužbe, povezane z zdravstvom, njihovo preprečevanje in obvladovanje, pozna problem proti antibiotikom odpornih bakterij in njihovo obvladovanje
 • nadgradi znanje na področju epidemioloških metod in načinov spremljanja in sledenja bolnišničnih okužb,
 • pridobi znanje o HACCP sistemu in nadzoru v kuhinjah v zdravstvu
 • nadgradi znanje o čiščenju , dekontaminaciji, razkuževanju, sterilizaciji, ravnanju z odpadki.

Znanje in razumevanje:
 • poznavanje in razumevanje nastanka okužb, povezanih z zdravstvom, poti širjenja okužb in preventivni ukrepi,
 • poznavanje najpogostejših okužb, povezanih z zdravstvom, njihovega preprečevanje in obvladovanja
 • poznavanje pomena proti antibiotikom odpornih bakterij in njihovega obvladovanja
 • poznavanje organiziranja preprečevanja okužb, povezanih z zdravstvom  v zdravstvenih in socialnih ustanovah,
 • zakonske osnove za nadzor nad okužbami, povezanimi z zdravstvom
 • poznavanje definicij posameznih okužb, povezanih z zdravstvom,
 • poznavanje ukrepov pri okužbah, povzročenih pri invazivnih diagnostičnih, terapevtskih in negovalnih postopkih, posebnih ukrepov pri akutnih in kroničnih ranah,
 • povezovanje higienskih, ekoloških in ekonomskih principov obvladovanja okužb,
 • metod zdravstveno vzgojnega dela pri bolniku z bolnišnično okužbo,
 • poznavanje pomena epidemiološkega spremlja in sledenja bolnišničnih okužb.
Obvezna literatura:
 • Ribič, H. & Kramar, Z., v tisku. Preprečevanje okužb, povezanih z zdravstvom: skripta za študente prvega letnika Fakultete za zdravstvo Jesenice.
 • Gubina, M., Dolinšek, M. & Škerl, M., 2002. Bolnišnična higiena. Ljubljana: Medicinska fakulteta.
 • Dragaš, A.Z. & Škerl, M., 2004. Higiena in obvladovanje okužb. Ljubljana: Založba Zrc, SAZU.
 • Dolinšek, M., Kramar, Z. & Bohinc, P., 2003. Vzdrževanje prostora, opreme in pripomočkov kot del izolacijske doktrine. In: D Musič, ed. Aerogeno prenosljive bolezni: zbornik predavanj 2. strokovnega seminarja, Ljubljana, 9. junij 2003. Ljubljana: Slovensko društvo za bolnišnično higieno, pp. 34-40.
 • Klavs, I., Grgič-Vitek, M., Škerl, M., Grosek, Š., Kompan, L. Kramar, Z. & Lužnik-Bufon, T., eds. Epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb: strokovna navodila za izvajanje Pravilnika o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (Uradni list RS, št. 74/99). Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.
 • Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb. Uradni list Republike Slovenije, št. 74/99.
 • Tomažič, J. & Sterle, F., 2014. Infekcijske bolezni. Ljubljana: Združenje za infektologijo, Slovensko zdravniško društvo.
Priporočljiva literatura:
 • Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije, 2009. Strokovne podlage in smernice za obvladovanje in preprečevanje okužb, ki so povezane z zdravstvom oziroma zdravstveno oskrbo. Available at:
  http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/
  delovna_podrocja/zdravstveno_varstvo/zdravstveno_varstvo_v_posebnih/
  NAKOBO_junij_2010/MZ_Smernice_2009_ORIG_SKUPNO_010610.pdf
 • Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije. Strokovne podlage za pripravo programa za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb 2000 -2003.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoj za pristop k izpitu:
 • 100% prisotnost na seminarju
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80% ocene)
 • seminar (20% ocene)