Zdravstvena nega ranljivih skupin
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Sanela Pivač
Letnik: 3. letnik
 
Zdravstvena nega ranljivih skupin
 
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Sanela Pivač
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Sanela Pivač
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent bo:
 • razumel socialne in kulturne okvire vedenja posameznih ranljivih skupin;
 • bo poznal značilnosti posameznih ranljivih skupin;
 • izkazoval zadovoljivo znanje in sposobnosti za zagotovitev strokovne in varne obravnave in zdravstvene nege ranljivih skupin;
 • znal prepoznati vlogo zdravstvene nege pri skrbi za ranljive skupine;
 • znal prepoznati potrebe ranljivih skupin;
 • bo imel sposobnost za kritično razmišljanje in sistemski pristop pri reševanju problemov ranljivih skupin.

Znanje in razumevanje:
 • študent bo prepoznal ranljive skupine, indikatorje izključenosti;
 • študent bo prepoznal dejavnike tveganj, ki vplivajo na zdravje in bolezen;
 • študent bo razumel koncepte ranljivih skupin;
 • študent bo znal kritično presojati, uporabljati znanje pri prepoznavanju težav ranljivih skupin ter pristopil k reševanju njihovih problemov;
 • študent bo znal krepiti položaj posameznika, prepoznal priložnosti za iskanje najboljših alternativ in odločanja;
 • študent bo razumel problematiko ranljivih skupin v zdravstveni negi.
 • študent bo spoštoval etična načela in zagotavljal pravico do zasebnosti in varnosti ranljivih skupin.
 • znanja, ki jih bo študent pridobil mu bodo omogočila sprejemanje odgovornosti za lastno poklicno delo, spoštovanje človekovih pravic in različnosti v luči fizičnih, psiholoških, duhovnih in socialnih potreb posameznika.
Obvezna literatura:
 • Hvalič Touzery, S., Pivač, S. & Smodiš, M., 2015.  Analiza stanja na področju duševnega zdravja – ranljive skupine: raziskovalno poročilo. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice.
 • Mlinišek, A., 2012. Etičnost razmišljanja in diskriminacija v zdravstveni negi. Revija za univerzalno odličnost, 1(1), pp. 20-29.
 • Resolucija, 2014. Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2014 – 2018. Available at: http://www.sent.si/fckčfiles/file/NOVICE/NPDZč3čJ.pdf  [Accessed 5 December 2015].
 • Rožman, M., 2011. Diskriminacija ranljivih skupin v zdravstveni negi. In: B. Skela Savič, A. Prebil, K. Romih, S. Pivač & K. Skinder Savić, eds. Napredna znanja za kakovostno delo s študenti zdravstvene nege - poklicna etika in profesionalni razvoj: zbornik prispevkov / 4. šola za klinične mentorje, Jesenice, 13. 9. 2011-15. 9. 2011. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 151 – 156.
Priporočljiva literatura:
 • Clement, C., Thirlaway, K., Smith, A. & Williams, J., 2014. Vulnerable young people and alcohol use: a qualitative exploration. Journal of Substance Use, 19(1/2), pp. 112-117.
 • Literatura bo podana na predavanjih.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoj za pristop k izpitu:
 • 100% prisotnost na seminarju
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80% ocene)
 • seminar (20% ocene)