Fiofizika z biomehaniko
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 6
Kontaktne ure predavanja: 40
Kontaktne ure seminar: 20
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 30
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Aleš Jerin
Letnik: 1. letnik
 
Biofizika z biomehaniko              

Kontaktne ure predavanja: 40
Kontaktne ure seminar: 20
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 30
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Aleš Jerin
Izvajalci predmeta:

doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
izr. prof. dr. Aleš Jerin
izr. prof. dr. Uroš Marušič
prof. dr. Boštjan Šimunič

Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • je sposoben samostojnega reševanja preprostih praktičnih fizikalnih problemov, ki so povezani z delovanjem človeškega telesa; 
 • je posoben identifikacije zahtevnejših fizikalnih problemov, povezanih z živim svetom, njihovega dokumentiranja, sporočanja in reševanja skupaj z ustreznimi strokovnjaki;
 • zna uporabljati fizikalne metode za analizo in razumevanje biomehanskih, fizioloških in bioloških problemov;
 • je sposoben razumeti delovanje različnih biomedicinskih diagnostičnih naprav in postopkov.
  
Znanje in razumevanje:
 • prepoznati in poimenovati osnovne zakone biomehanike,
 • določiti parametre segmentov telesa,
 • opaziti in oceniti kinematične in kinetične velikosti gibanja, upoštevajoč merske zakonitosti,
 • definirati potrebo po uporabi in izbrati veljavno mišično diagnostiko (EMG, TMG, izokinetika, itd),
 • uporabiti in aktivno sodelovati v biomehanski analizi gibov.
Obvezna literatura:
 • Strnad, J., 2007. Fizika 1. del: Mehanika, Toplota. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov. 
 • Winter, D.A., 2004. Biomechanics and motor control of human movement, 3rd ed. New York: J. Willey.
 • Boyer, R., 2005. Temelji biokemije. Ljubljana: Študentska založba. (izbrana poglavja)
Priporočljiva literatura:
 • Wood, T. & Zhu, W., 2006. Measurement Theory and Practice in Kinesiology. Champaign: Human Kinetics.
 • Enoka, R.M., 1994. Neuromechanical basis of kinesiology. Champaigne: Human Kinetics. 
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, klinične vaje, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:

 • 50% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na kabinetnih vajah
Metode ocenjevanja:
 • seminar (40% ocene)
 • pisni izpit (če je ocena seminarja pozitivna) (60% ocene)