Klinično usposabljanje predstavlja pomemben del formalnega izobraževanja na študijskem programu Fizioterapija (VS). Izvaja se v vseh treh letnikih študijskega programa prve stopnje. Poteka v različnih zdravstvenih, socialnovarstvenih in drugih zavodih, ki imajo status učne baze, pridobljen pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije in so pripravljeni sodelovati s FZAB.

Klinično usposabljanje je usklajeno z usmeritvami Svetovne zveze za fizioterapijo (WP), v skladu s priporočili Evropske regije – svetovne zveze za fizioterapijo (ER-WP) ter s priporočili Razširjenega strokovnega kolegija za fizioterapijo pri Ministrstvu za zdravje.

Kakovostna izvedba kliničnega usposabljanja in visoko zastavljeni cilji na področju povezovanja teorije s prakso so ključni elementi za doseganje kompetenc študijskega programa. Klinično prakso zato vodijo, koordinirajo in izvajajo habilitirani visokošolski učitelji, visokošolski sodelavci, strokovni sodelavci in klinični mentorji iz učnih baz, ki jih FZAB kontinuirano izobražuje in usposablja za področje kliničnega mentorstva.

Na kliničnem usposabljanju klinični mentorji učnih baz dajejo poudarek celostnim pristopom v fizioterapiji, vključevanju študentov v timsko delo in izvajanju fizioterapevtskih postopkov v okviru kompetenc študenta. Pozornost je namenjena tudi individualnemu delu s študentom in kritičnem razmišljanju v dani situaciji na ugotovljene potrebe pacienta.

Del kliničnega usposabljanja predstavlja tudi izbirno klinično usposabljanje. Študent sam izbere učno bazo ali jo izbere iz seznama, s katerimi ima FZAB dogovor o sodelovanju. Učne baze so ob spodaj navedenih tudi mnoge druge zdravstvene ustanove na območju celotne Slovenije, ki imajo status učne baze in so dale soglasje za izvajanje. Izbirno klinično usposabljanje je namenjeno utrjevanju in poglabljanju teoretičnega znanja in znanja s kliničnega usposabljanja, pridobljenega preko študijskega leta.

Študenti bodo v okviru kliničnega usposabljanja pridobili znanja s področja:
-    ocenjevanja (zbiranje podatkov o uporabniku in njegovi težavi, upoštevanje strokovnih mnenj, upoštevanje priporočil in kliničnih smernic, standardizirana merilna orodja in lestvice za oceno stanja ter sprememb stanja uporabnika, ocena uspešnosti, analiza podatkov);
-    fizioterapije (postavitev ciljev fizioterapije, podatki o izboru učinkovitih fizioterapevtskih postopkov, načrtovanje in izvedba fizioterapije ali fizioterapije v preventivi, analiza podatkov);
-    sodelovanje z uporabnikom (sporazumevanje, spoštovanj posameznika, sodelovanje s postopki in soglašanje);
-    sporazumevanje, poročanje in prenos znanja skrbnikom, svojcem, drugim strokovnjakom v zdravstvenem timu;
-    vrednotenje, dokumentacija in hranjenje dokumentacije,
-    promocija zdravja, varnega dela in varnega okolja za fizioterapevtsko obravnavo (vzgoja za zdravje, varnost in preventivo).

V prvem letniku klinično usposabljanje poteka v okviru predmeta:

-    Ocenjevalne metode v fizioterapiji
V drugem letniku klinično usposabljanje poteka v okviru predmetov:
-    Fizioterapija v kirurgiji, travmatologiji in ortopediji
-    Inštrumentalna fizioterapija
-    Manualna terapija
-    Kardiorespiratorna fizioterapija
-    Klinično usposabljanje 1
V tretjem letniku klinično usposabljanje poteka v okviru predmetov:
-    Nevrofizioterapija
-    Fizioterapija starejših in kronično bolnih
-    Fizioterapija v rehabilitaciji in osnovnem zdravstvu
-    Fizioterapija za zdravje žensk
-    Klinično usposabljanje 2

Klinično usposabljanje se izvaja v naslednjih zdravstvenih in socialnih zavodih:

-    Splošna Bolnišnica Jesenice
Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice

-    Splošna Bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter

-    Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

-    Klinika Golnik – Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo
Golnik 36, 4204 Golnik

-    Bolnišnica Topolšica
Topolšica 64, 3326 Topolšica

-    Bolnišnica Sežana
Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana

-    OZG Gorenjske
Gosposvetska ulica 10, 4000 Kranj
~    Zdravstveni dom Bled
~    Zdravstveni dom Kranj

-    Zdravstveni dom Ljubljana,
Bohoričeva ulica 4, 1000 Ljubljana
~    Zdravstveni dom Center
~    Zdravstveni dom Moste
~    Zdravstveni dom Vič

-    Zdravstveni dom Krško
Cesta krških žrtev 132, 8270 Krško

-    Zdravstveni dom Nova Gorica
Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica

-    Zdravstveni dom Dr. Janeza Oražma Ribnica
Majnikova ulica1, 1310 Ribnica

-    Zdravstveni dom Sevnica
Trg svobode 14, 8290 Sevnica

-    Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa
Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica

-    Dom Viharnik Kranjska Gora
Čičare 14, 4280 Kranjska Gora

-    Dom starejših Škofljica
Ob potoku 11, 1291 Škofljica

-    Thermana Laško, Zdravilišče Laško
Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško

-    Terme Zreče, Unitur
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče