Raziskovanje in na dokazih podprta fizioterapija s pripravo na diplomsko delo
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 40
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta:
red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
Letnik: 3. letnik
 
Raziskovanje in na dokazih podprta fizioterapija s pripravo na diplomsko delo

Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta:
red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
Izvajalci predmeta:
 • izr. prof. dr. Mirna Macur
 • doc. dr. Branko Bregar
 • doc. dr. Sanela Pivač
 • doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • Študent razume na dokazih podprto fizioterapijo in njen pomen za razvoj fizioterapije.
 • Študent razume, da je priprava diplomskega dela tesno povezana z uresničevanjem na dokazih podprte fizioterapije.
 • Študent razume raziskovalni proces v vseh fazah v okviru izbrane raziskovalne paradigme v diplomskem delu.
 • Študent razume strukturo IMRD, ki jo uporabi ob pripravi diplomskega dela.
   

Znanje in razumevanje:
 • se seznani s pomenom na dokazih podprte fizioterapije;
 • pridobi znanje o razvoju na dokazih podprte fizioterapije;
 • pridobi znanje o zastavljanju tehtnih kliničnih vprašanj, zbiranju, kritičnem ocenjevanju, pridobivanju in širjenju
 • dokazov;
 • se usposobi za vpeljavo dokazov v prakso fizioterapije;
 • se seznani s pomenom kulture, ki je naklonjena na dokazih podprti fizioterapije;
 • spozna proces na dokazih podprte fizioterapije;
 • spozna hierarhijo dokazov;
 • spozna modele, strategije in orodja za uveljavljanje na dokazih podprte fizioterapije;
 • spozna metode za pridobivanje in širjenje dokazov;
 • se seznani z ovirami za uporabo dokazov v praksi fizioterapije;
 • se nauči osnove pisanja strokovnih člankov.

  Znanje in razumevanje na področju diplomskega dela:
  Študent:
  -    pozna temeljne faze znanstveno-raziskovalnega dela,
  -    zna opredeliti namen in problem raziskave
  -    zna zapisati splošne cilje raziskave, raziskovalna vprašanja po proučevanih spremenljivkah in postaviti hipoteze raziskave,
  -    zna izbrati ustrezno in aktualno literaturo (dosedanja raziskovanja) za svoje diplomsko delo na osnovi objav v revijah, ki so vključene v mednarodne baze podatkov,
  -    zna učinkovito uporabljati mednarodne baze podatkov za iskanje literature,
  -     ustrezno citira in povzema dela drugih avtorjev v dispoziciji in v diplomskem del,
  -    zna opredeliti statistično populacijo in ustrezno določiti iz nje vzorec merjencev glede na problem raziskave,
  -    pozna različne merske instrumente tako za kvantitativno kot tudi za kvalitativno raziskovanje ter zna izdelati ustrezen merski instrument oz. izbrati tehniko zbiranja podatkov glede na problem raziskave,
  -    zna izdelati spletno anketo
  -    seznani se s PSPP/SPSS programom in opisno statistiko
  -     (frekvence, odstotki, mere srednjih vrednosti, mere razpršenosti podatkov). Seznani se s ključnimi bivariatnimi testi
  -    seznani se s pravili predstavljanja in interpretiranja rezultatov kvantitativne analize
  -    seznani se s postopkom zasnove in izvedbe kvalitativne raziskave
  -    zna IMRAD shemo in vsebino posameznih poglavij diplomskega dela
  -    pozna najpogostejše etične dileme pri raziskovalnem delu,
  -    zna  javno predstaviti svoje delo in zagovarjati dobljene rezultate.
Obvezna literatura: Herbert, R., Jamtvedt, G., Birger Hagen, K. & Mead, J., 2011. Practical Evidence-Based Physiotherapy. E-Book, 2nd ed. Edinburgh [etc.]: Churchill Livingstone/Elsevier.

    
Vogrinc, J., 2008. Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani.
    
Cencič, M., 2009. Kako poteka pedagoško raziskovanje. Primeri kvantitativne empirične neeksperimentalne raziskave. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
    
Pa ne spet SPSS!!! Gradivo za kvantitativno obdelavo podatkov pri predmetu Preddiplomski seminar. Ljubljana: Oddelek za socialno pedagogiko, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani. Internetni vir.
    
Polit, D.F. & Beck, T.C., 2018. Essentialsod Nursing Research: Appraising Evidence for Nurse Practice. 9th ed. Philadelphia:  Lippincott Williams & Wilkins.
    
Aveyard, H., 2017. Doing a literature review in health and social care: A practical guide. London: McGraw-Hill Education.
    
Članki in izbrana poglavja po navodilih VSU.
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, seminar, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju in opravljena seminarska naloga
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)