Angleški jezik
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Cilka Demšar, pred.
Letnik: 1. letnik
 
Angleški jezik              

Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Cilka Demšar, pred.
Izvajalci predmeta: Cilka Demšar, pred.
dr. Andrej Zavrl, viš. pred.
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • pridobi temeljna znanja s področij stroke v angleškem jeziku;
 • razume obravnavano tematiko v angleškem jeziku;
 • izboljšuje ustno in pisno komunikacijo.
   
Znanje in razumevanje:
 • usvajanje aktivnih in pasivnih spretnosti;
 • komunikacija s pacientom;
 • poznavanje strokovnega besedišča;
 • razvijanje spretnosti prevajanja s pomočjo slovarjev in medmrežja;
 • sposobnost prenosa pridobljenega strokovnega  znanja v tujem jeziku v prakso.
Obvezna literatura:
 • Glendining, E.H., Howard, R., 2007. Professional english in use. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Murphy, R., 2000. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Cambridge Boxhill Language Assessment, 2018. OET Physiotherapy: Official OET Practice Book 1.
  S.l.: OET.
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja in vaje, analiza študijskih primerov, skupinsko delo, igranje vlog.

Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju in opravljen seminar
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (50%)
 • ustni izpit (30%)
 • predstavitev tematike, aktivno sodelovanje (20%)