Zdravstvena nega žensk in porodnic z ginekologijo in porodništvom
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 50
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta:

Anita Prelec, MSc in Midwifery, Msc (UK), viš. pred. 
dr. Nina Kovačević, predavateljica

Letnik: 3. letnik
 
Zdravstvena nega žensk in porodnic
 
Kontaktne ure predavanja: 25
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Anita Prelec, MSc in Midwifery, Msc (UK), viš. pred.
Izvajalci predmeta:
 • Anita Prelec, MSc in Midwifery, Msc (UK), viš. pred.
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • Osvoji osnovno znanje s področja zdravstvene nege žensk;
 • Spozna pristope in načine zdravstvene nege žensk;
 • Seznani se s spolnostjo, spolnim zdravjem in reproduktivnimi pravicami;
 • Seznani se z multikuluralizmom v zdravju žensk
 • Seznani se z ranljivimi skupinami žensk
 • Seznani se s porodnim in poporodnim obdobjem;
 • Usposobi se za kritično presojanje in razreševanje specifičnih negovalnih in kolaborativnih problemov; 
 • Spozna in se seznani s specifičnimi negovalnimi diagnozami in intervencijami zdravstvene nege žensk;
 • Usposobi se za načrtovanje zdravstvene nege ženske;
 • Spozna pomen in metode zgodnjega odkrivanja raka na dojki;
 • Spozna pomen zdravstveno vzgojnega dela s promocijo zdravja;
 • Spozna fizične, psihične in socialne potrebe ginekološke pacientke, nosečnice, porodnice, otročnice;
 • Zna na podlagi ugotovljenega stanja ginekološke pacientke, nosečnice, porodnice in otročnice, pristopiti k reševanju aktualnih in potencialnih negovalnih problemov.
Obvezna literatura:
 • Arko, D., Borko, E., Breznik, R., But, I., Rakovec Felser, Z. & Gavrič Lovrec, V., 2006. Ginekologija. Maribor: Visoka zdravstvena šola.
 • Pajntar, M., Novak-Antolič, Ž. & Lučovnik, M., 2015. Nosečnost in vodenje poroda. Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • Skoberne, M., 2004. Spolnost in spolno zdravje. Obzornik zdravstvene nege, 38(1-2).
 • Stiplovšek, S. & Železnik, D., 2003. Aktivnosti zdravstvene nege pri ginekološko operiranih bolnicah s poudarkom na negovalnih diagnozah. Obzornik zdravstvene nege, 37(1), pp. 67-72.
 • Jeglič, R., Ramšak Pajk, J. & Mihelič Zajec, A., 2004. Psihični vidik obravnave pacientk z izrezano maternico z vidika medicinske sestre. Obzornik zdravstvene nege, 38(2), pp. 143-148.
 • Sanchez, K. & Mihelič Zajec, A., 2005. Vloga medicinske sestre v celostni pripravi pacientke na operativni poseg rodil. Obzornik zdravstvene nege, 39(4), pp. 277-284.
 • Šmit, M., 2004. Doživljanje žensk, obolelih za rakom dojke in načini pomoči medicinskih sester. Obzornik zdravstvene nege, 38(2), pp. 159-165.
 • Orshan, S.A., 2008. Maternity, newborn, and women's health nursing: comprehensive care across the lifespan. Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins.
 • Radoš, M.M. & Šćepanović, D., 2014. Telesna dejavnost in zdravje žensk v pomenopavzi. Obzornik zdravstvene nege, 48(4), pp. 323-331.
 • Prosen, M. & Vatovec, T., 2011. Uravnotežena prehrana v času nosečnosti. Obzornik zdravstvene nege, 45(2), pp. 113-120.
 • Skubic, M., Komerički, K. & Mivšek, A.P., 2011. Poporodno obdobje: stres in starševstvo. Obzornik zdravstvene nege, 45(2), pp. 121-128.
 • Halbwachs, H.K., 2014. Multikulturalzem v zdravstveni negi. In: Kvas, A., Đ. Sima, P. Požun, G. Lokajner & R. Kobentar, eds. Prenos  informacij v zdravstveni in babiški negi: zbornik prispevkov 15. simpozija z mednarodno udeležbo. Ljubljana: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, pp. 45-54.
Priporočljiva literatura:
 • Ivanuša, A. & Železnik, D., 2000. Osnove zdravstvene nege kirurškega bolnika. Maribor: Visoka zdravstvena šola Maribor.
 • Fras, A.P., 2001. Rak in spolnost. Onkologija, 5(2).
 • Klemenc, D., 1995. Urinska inkontinenca. Obzornik zdravstvene nege, 29(1-2), pp. 27-45.
 • Menche, N., Bazlen, U. & Kommerel, T., 2001. Pflege heute. Munchen: Urban & Fischer Verlag, pp. 1183 – 1230.
 • Shaf, M., Luesley, D. & Jordan, J., 2001. Handbook of gynaecological oncology. London: The Livery House.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoji za pristop k izpitu:
 • 100% prisotnost na seminarju
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100% ocene)