Preprečevanje in obvladovanje okužb v zdravstvu z mikrobiologijo
 
Modul: Temeljne vede
ECTS: 4
Kontaktne ure predavanja: 45
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 15
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Irena Grmek Košnik
Letnik: 1. letnik
 
Preprečevanje in obvladovanje okužb v zdravstvu z mikrobiologijo


Kontaktne ure predavanja: 45
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  15
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Irena Grmek Košnik
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Irena Grmek Košnik
 • dr. Urška Dermota, predavateljica
 • Helena Ribič, višja predavateljica
 • Zdenka Kramar, predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent:
 

 • Spozna sodobne pristope in spoznanja na področju bolnišnične higiene,
 • spozna vlogo medicinske sestre v preprečevanju in obvladovanju okužb, povezanih z zdravstvom in organiziranost področja v skladu z zakonodajo
 • spozna teoretiče podlage za razumevanje postopkov v zdravstveni negi iz vidika preprečevanja okužb
 • pridobi znanje in veščine o temeljnih higienskih postopkih postopkih v zdravstveni negi v skladu  s strokovnimi smernicami
 • pridobi znanja o zakonodaji, in organizaciji področja v skladu s pravilniki, ki obravnavajo bolnišnično higieno in obvladovanje okužb, povezanih z zdravstvom
 • pridobi osnovna znanja o področjih tveganja za okužbe v bolnišnici, drugih zdravstvenih ustanovah in na področju patronažne zdravstvene nege ter drugih oblikah pomoči na domu
 • spozna osnovne epidemiološke metode in načine spremljanja in sledenja okužb povezanih z zdravstvom
 • pridobi osnovna znanja o čiščenju, dekontaminaciji, dezinfekciji in sterilizaciji

 

Obvezna literatura:
 • Gubina, M. & Ihan, A., eds., 2002. Medicinska bakteriologija z imunologijo in mikologijo. Ljubljana: Medicinski razgledi.
 • Logar, J., 1999. Parazitologija v medicini. Ljubljana: DZS.
 • Koren, S., Avšič Županc, T., Drinovec, B., Marin, J. & Poljak, M., 2007. Splošna medicinska virologija. Ljubljana: Medicinski razgledi.
 • Grmek Košnik, I. & Dermota, U., 2013. Praktikum vaj iz mikrobiologije s parazitologijo za študente Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice.
 • Ribič, H. & Kramar, Z., v tisku. Preprečevanje okužb, povezanih z zdravstvom. Skripta za študente prvega letnika Fakultete za zdravstvo Jesenice.
 • Gubina, M., Dolinšek, M. & Škerl, M., 2002. Bolnišnična higiena. Ljubljana: Medicinska fakulteta.
 • Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje RS, 2003. Strokovne podlage za pripravo programa za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb 2000 -2003. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za klinično mikrobiologijo in hospitalne infekcije.
 • Dragaš, A.Z. & Škerl, M., 2004. Higiena in obvladovanje okužb. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.
 • Dolinšek, M., Kramar, Z. & Bohinc, P., 2003. Vzdrževanje prostora, opreme in pripomočkov kot del izolacijske doktrine. In: D. Musič, ed. Aerogeno prenosljive nalezljive bolezni: zbornik predavanj. 2. strokovnega seminarja. Ljubljana, 9. junij 2003. Ljubljana: Slovensko društvo za bolnišnično higieno, pp. 34-40.
 • Tomažič, J. & Sterle, F., 2014. Infekcijske bolezni. Ljubljana: Združenje za infektologijo, Slovensko zdravniško društvo.
Priporočljiva literatura:
 • Vozelj, M., 2000. Temelji imunologije. Ljubljana: DZS.
 • Gubina, M., Dolinšek, M. & Škerl, M., 1998. Bolnišnična higiena. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.
 • Marolt-Gomišček, M., 1992. Antibiotiki in kemoterapevtiki v vsakdanji praksi. Ljubljana: Tangram.
 • Kalenić, S., Mlinarić-Missoni, E., et al., 2001. Medicinska bakteriologija i mikologija. Zagreb: Merkur A.B.D.
 • Murray, P.R., Baron, E.J., Phaller, M.A., Tenover, F.C. & Yolken, R.H., eds., 1999. Manual of clinical microbiology. 7th ed. Washington: ASM. 
 • Brooks, G.F., Butel, J.S. & Morse, S.A., 2001. Jawetz, Melnik, & Adelberg´s Medical Microbiology. New York: McGraw-Hill.
 • Mims, C.A., Nash,  A. & Stephen, J., 2001. Mims´ Pathogenesis of Infectious Disease. 5th ed. San Diego: Academic Press Inc.
 • Wenzel, R.P., 1993. Prevention and control of nosocomial infections. Baltimore: Wiliams and Wilkins.
 • Zborniki strokovnih seminarjev Slovenskega društva za bolnišnično higieno.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 50% prisotnost na predavanjih
 • 100 % prisotnost na kabinetnih vajah
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100% ocene)