Osnove preprečevanja okužb povezanih z zdravstvom
 
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja: 40
Kontaktne ure seminar: 30
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 30
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 150
Nosilec predmeta: Helena Ribič, višja predavateljica 
Izvajalci predmeta:
 • Helena Ribič, višja predavateljica
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik: 1. letnik
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • pozna in razume teoretične, praktične osnove nastanka OPZ, zna interpretirati znanstvene dosežke in jih implementirati v prakso;
 • pozna in razume ukrepe preprečevanja in obvladovanja OPZ;
 • je sposoben ustne in pisne komunikacije s strokovnjaki iste in drugih strok;
 • je sposoben pridobivati, kritično presojati in upravljati informacije na področju OPZ prepoznati, analizirati in reševati probleme ter profesionalno sklepati;
 • je sposoben organizirati skupino za reševanje problemov in povezovati strokovnjake, je sposoben načrtovati delo skupine, jo voditi, usmerjati, analizirati opravljeno delo in predstaviti rezultate različnim poklicnim skupinam;
 • je sposoben načrtovati, voditi in izvajati izobraževanje zaposlenih različnih profesionalnih področij;
 • se je sposoben samostojno učiti in dopolnjevati svoje znanje;
 • je odgovoren za lastno učenje in znanje,
 • se zaveda pomena vse-življenjskega učenja;
 • je sposoben voditi dokumentacijo na svojem področju dela.. 
  
Znanje in razumevanje:

Uporaba
 • specialist bo ob vsakdanjem delu spodoben uporabiti pridobljeno znanje; 
 • sposoben bo pripraviti navodila za delo in sodelovati pri pripravi navodil za delo na zahtevnejših področjih;
 • sposoben bo organizirati in voditi delovne skupine, ustno in pisno komunicirati s strokovnjaki različnih področij;
 • sposoben bo aktivnega sodelovanja v komisiji za obvladovanje bolnišničnih okužb v ustanovi;
 • sposoben bo pridobivati, kritično presojati in upravljati informacije ter profesionalno sklepati;
 • sposoben bo prepoznati, oceniti in reševati probleme na področju OPZ (samostojno ali v timu z zdravnikom za obvladovanje bolnišničnih okužb ali z drugimi strokovnjaki);
 • sposoben bo načrtovati, organizirati in voditi izobraževanja za zaposlene na področju OPZ v okviru svojih znanj in kompetenc.
 
Refleksija
 • Razumevanje in poznavanje povezav med teoretičnimi znanji in izkušnjami iz prakse.
 • Nadgrajevanje svojega znanja..
Obvezna literatura:  
 • IFIC basic concepts of infection control. International federation of infection control; 2011. 
 • Strokovne podlage in smernice za obvladovanje in preprečevanje okužb. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje RS; 2009. Dostopno na: http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravstveno_varstvo/razvoj_zdravstvenega_varstva/nacionalna_komisija_za_obvladovanje_bolnisnicnih_okuzb/strokovnjaki/
 • Zdravstveni objekti: bolnišnica, zdravstveni dom, zavod za zdravstveno varstvo: Prostorska tehnična smernica TSG-12640-001:2008. V Ljubljani: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije; 2008. (Zvezek 1: zdravstveni objekti – Splošni del, Zvezek 2: splošna bolnišnica s 400 posteljami, Zvezek 3: zdravstveni dom)
 • Grmek-Košnik I, Hvalič Touzery S, Skela-Savič B, eds. Okužbe, povezane z zdravstvom: zbornik prispevkov z recenzijo, Kranj, 15. oktober 2013. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego; 2013.
 • Gubina M, Dolinšek M, Škerl M. Bolnišnična higiena. Ljubljana: Medicinska fakulteta; 2002.
 • Dragaš AZ, Škerl M. Higiena in obvladovanje okužb. Ljubljana: Založba ZRC SAZU; 2004.
 • Zborniki strokovnih seminarjev Slovenskega društva za bolnišnično higieno.
Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogojev za pristop k predmetu ni.

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30 % prisotnost na predavanjih
 • 100 % prisotnost na kabinetnih vajah, kliničnem usposabljanju in seminarjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (50 %)
 • ustni izpit (50 %)