Metode za spremljanje in uvajanje izboljšav v kliničnem okolju
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
Letnik: 3. letnik
 
Metode za spremljanje in uvajanje izboljšav v kliničnem okolju
 
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
 • Zdenka Kramar, predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • razumevanje potrebe po spremljanju in uvajanju izboljšav v kliničnem okolju;
 • poznavanje modelov in metod za uvajanje izboljšav, nenehno izboljševanje kakovosti v kliničnem okolju;
 • poznavanje vplivnih dejavnikov na proces uvajanja sprememb in izboljšav;
 • poznavanje nujnosti testiranja sprememb in izboljšav v kliničnem okolju;
 • razumevanje pomena delovne organizacije in timov za implementacijo sprememb in izboljšav.
Obvezna literatura:  
Priporočljiva literatura:
 • Quality Improvement Organizations, n.d. Guide to Implementing Quality Improvement Principles. Quality Improvement Organizations. Available at:
  https://www.gmcf.org/AlliantWeb/Files/QIOFiles/Nursing%20Homes/
  Implementing%20QI%20Principles%2010SOW-GA-IIPC-12-237.pdf.
 • Elmi, J., 2012. An example of a High Blood Pressure Clinical QI Intervention. Available at: http://www.cdc.gov/dhdsp/pubs/docs/cb_december_2012.pdf.
 • Langley, G.L., Nolan, K.M., Nolan, T.W., Norman, C.L. & Provost L.P., 2009. The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing Organizational Performance. 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Deming, W.E.,2000. The New Economics for Industry, Government, and Education. Cambridge, MA: The MIT Press.
 • Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2006. Nacionalne usmeritve za razvoj kakovosti v zdravstvu. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje.
 • Robida, A.,2009. Pot do odlične zdravstvene prakse. Ljubljana: Planet GV.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoj za pristop k izpitu:
 • 100% prisotnost na seminarju in pozitivno ocenjena seminarska naloga
 • 50% prisotnost na predavanjih
 • pozitivno ocenjena seminarska naloga
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100% ocene)