Zdravstvena nega pacienta na internističnem področju
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 5
Kontaktne ure predavanja: 80
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta:

doc. dr. Sanela Pivač
Katja Vrankar, predavateljica

Letnik: 2. letnik
 
Zdravstvena nega internističnega pacienta

Kontaktne ure predavanja:  30
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta:
Katja Vrankar, predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • Katja Vrankar, pred.
 • Mateja Bahun, viš. pred.
 • Živa Sprogar, strokovnjak iz prakse
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • osvoji osnovne koncepte zdravstvene nege;
 • spozna načela zdravstvene nege pacienta z internističnimi obolenji;
 • spozna načela na dokazih temelječe zdravstvene nege;
 • spozna pomen zdravstveno vzgojnega dela in promocijo zdravja  pri  preprečevanju/obvladovanju notranjih bolezni;
 • spozna temeljna področja delovanja in vlogo medicinskih sester pri obravnavi bolnika z notranjimi boleznimi na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvenega varstva;
 • zna aplicirati specifične teorije zdravstvene nege bolnika z akutnimi in kroničnimi notranjimi obolenji;
 • zna aplicirati sistem vodenja kakovosti v zdravstveno nego bolnika z notranjimi boleznimi (kazalniki kakovosti, standardi zdravstvene nege);
 • pridobi in poglobi znanja s področja zdravstvene nege internističnega pacienta;
 • zna uporabljati/umestiti negovalne diagnoze pri bolniku z notranjimi obolenji

Znanje in razumevanje:
 • znanje o določenih notranjih boleznih za vodenje bolnika.
 • razumevanje pomembnosti timskega dela  za doseganje dobrih izidov v zdravstveni negi bolnika z internimi obolenji;
 • razumevanje teorij zdravstvene nege na specifičnem področju;
 • razumevanje pomena zdravstvene vzgoje na področju zdravstvene nege bolnika z internimi obolenji;
 • pozna spremljanje kakovosti s kazalci kakovosti.
Obvezna literatura:
 • Bohnec, M., Klavs, J., Tomažin Šporar, M., Krašovec, A. & Žargaj, B., eds. Sladkorna bolezen: priročnik. Ljubljana: samozaložba.
 • Bobnar, A. & Žvan, B., 2010. Timska obravnava bolnikov z možgansko kapjo. Učbenik za zdravstvene delavce. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta.
 • Gordon, M., 2006. Negovalne diagnoze – priročnik. Maribor: Zdravstveni dom dr. Antona Drolca, Kolaborativni center SZO za primarno zdravstveno nego.
 • Priporočena poglavja:
 • Šuškovič, S., Košnik, M. & Šorli, J., 2000. Samozdravljenje astme. In: Astma. Golnik: Klinika za pljučne bolezni in alergijo, p. 103.
 • Šuškovič, S., Košnik, M. & Šorli, J., 2000. Načini dajanja vdihanih zdravil. In: Astma. Golnik: Klinika za pljučne bolezni in alergijo, p. 55.
 • Pri posameznem področju internistične zdravstvene nege so literatura tudi strokovni članki. Dostop do njih zagotovijo izvajalke vsebin.
Priporočljiva literatura:  
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoji za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100 % ocene)