Zdravstvena nega na primarnem in patronažnem zdravstvenem varstvu – klinično usposabljanje
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 6
Kontaktne ure predavanja:  
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 180
Nosilec predmeta: Marta Smodiš, višja predavateljica
Letnik: 3. letnik
 
Zdravstvena nega na primarnem in patronažnem zdravstvenem varstvu – klinično usposabljanje
 
Kontaktne ure predavanja:  
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 180
Nosilec predmeta: Marta Smodiš, višja predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • Klinični mentorji FZAB
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • razume načrt zdravstvene nege s poudarkom na posameznih fazah v patronažni zdravstveni negi.
 • razume pomen dokumentiranja v patronažnem varstvu in pozna predpisane obrazce dokumentiranja v patronažni zdravstveni negi.
 • pozna delovanje patronažnega varstva vpetega v okolje posameznika, družine in skupnosti.
 • pozna pomembnost integracije patronažne službe v lokalno skupnost.
 • razume pomembnost organizacije in delovanja patronažne zdravstvene nege.
 • pozna razvoj dispanzerskega varstva in  dispanzerske metode dela.
 • razume pomembnosti organizacije in dejavnosti dispanzerskega varstva.
 • razume proces zdravstvene nege v dispanzerski dejavnosti.
 • razume dokumentiranje kot pomembni elementa procesa dispanzerske zdravstvene nege.
 • se seznani z vlogo in nalogami medicinske sestre v dispanzerju.
 • se seznani s specifičnimi intervencijami zdravstvene nege, glede na delovišče klinične prakse v dispanzerjih.
 • spozna vlogo medicinske sestre pri izvajanju preventivne in kurativne  zdravstvene dejavnosti. 
 • spozna timsko delo in multidisciplinarni pristop;
 • razvija kulturo, moralno etični odnos, vrednote in odgovornost do pacientov, zdravstvenih delavcev in do stroke zdravstvene nege;spodbuja promocijo zdravja, preventivo, usmerjanje in poučevanje v skladu z razvojem zdravstvene nege pri različnih obolenjih in poškodbah;
 • razvija sposobnosti za celovito komunikacijo, sprejemanje odločitev, učinkovito timsko delo;
 • razvija znanja in veščine za implementacijo znanstvenih izsledkov v prakso podprto z dokazi;
 • ugotavlja potrebe po zdravstveni negi in določa negovalne diagnoze (načrtuje zdravstveno nego, izvaja intervencije zdravstvene nege, vrednoti in ocenjuje kakovost);
 • razvija pripravljenost na izredne razmere in kritične situacije.
 • spoštuje zaupnost informacij, ki se nanašajo na izvajanje zdravstvene nege.
Znanje in razumevanje:
 • Študent pridobi in poglobi nova znanja s področja zdravstvene nege v dispanzerskem in patronažnem varstvu ter razvija potrebne spretnosti za izvajanje zdravstvene nege.
 • Študent osvoji pripravo na preventivni in kurativni patronažni obisk.
 • Študent samostojno ali pod nadzorom kliničnega mentorja izvede preventivni in kurativni patronažni obisk.
 • Študent samostojno ali s pomočjo kliničnega mentorja prepozna potrebe pacienta, se na njih ustrezno in samostojno odzove in jih pod nadzorom mentorja v obliki predlogov oziroma intervencij tudi reši.
 • zagotavlja kakovostno zdravstveno nego pacientom skozi vsa življenjska obdobja;
 • upošteva protokole modelov kakovosti in pozna ocenjevalne mehanizme in postopke za nenehno izboljševanje kakovosti zdravstvene nege;
 • identificira konceptualni okvir za zdravstveno nego in njene najpomembnejše teoretične modele;
 • izkazuje etično, pravno in humanistično ravnanje pri vseh postopkih izvajanja zdravstvene nege;
 • zagotavlja pravico do zasebnosti ob spoštovanju zaupnosti informacij, ki se nanašajo na izvajanje zdravstvene nege;
 • uporaba IT sistemov, ki so na voljo v zdravstvenih sistemih;
 • jasno komuniciranje, izkazovanje spoštovanja, predanost timskemu delu.
Obvezna literatura:
 • Sklic na učne načrte predmetnika za 1., 2. in 3. letnika.
Priporočljiva literatura:  
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Študent mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 • imeti mora veljavno zdravniško spričevalo, ki dovoljuje opravljanje dela dipl. m. s./dipl. zn.;
 • biti mora cepljen proti hepatitisu B;
 • sklenjeno mora imeti zavarovanje študentov iz 17. in 18. člena ZZVZZ za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ko je oseba udeležena v akcijah in nalogah;
 • imeti mora predpisana varovalna oblačila, obutev in osebno opremo;
 • študent mora upoštevati interne pravne akte Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) za izvajanje obveznega in izbirnega kliničnega usposabljanja.
Metode ocenjevanja: Klinični mentor uporablja metodo demonstracije, diskusije in individualnega vodenja študenta.