Proces zdravstvene nege, varne zdravstvene obravnave in dokumentiranje v zdravstveni negi
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 6
Kontaktne ure predavanja: 50
Kontaktne ure seminar: 20
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  50
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Sanela Pivač
doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
Letnik: 1. letnik
 
Proces zdravstvene nege, varne zdravstvene obravnave in dokumentiranje v zdravstveni negi
Kontaktne ure predavanja: 25
Kontaktne ure seminar: 20
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 50
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Sanela Pivač
doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Sanela Pivač
 • doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
 • Marta Smodiš, višja predavateljica
 • Mateja Bahun, višja predavateljica
 • Barbara Benedik, predavateljica
 • Zorica Panić, učitelj veščin
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent:

 • Sposobnost samostojne presoje, ocene stanja, načrtovanja in nudenja integralne, posamezniku prilagojene zdravstvene nege, pa tudi skozi smernice za klinično zdravstveno nego.
 • Sposobnost za izkazovanje zadovoljivega znanja in sposobnosti za zagotovitev strokovne in varne zdravstvene nege.
 • Izkazovanje zadovoljivega znanja in sposobnosti za zagotovitev strokovne in varne zdravstvene nege.
 • Prevzemanje odgovornosti v procesu dokumentiranja.
 • Poznavanje in implementiranje teoretičnih in metodoloških osnov in principov v zdravstveni negi in rabo interventnih ukrepov na osnovi znanstvenih dokazov in dosegljivih virov.
 • Sposobnost za celovito komunikacijo, terapevtsko delo s posamezniki, družinami in skupinami.
 • Poznavanje nevarnosti pri delu.
 • Poznavanje varnostnih ukrepov pri nevarnostih, ki ogrožajo človeka v zdravstvu.
 • Poznavanje ustreznih metod in tehnik pri dvigovanju ali premeščenju pacientov.
Znanje in razumevanje:
 • Študent pridobi znanje o procesu zdravstvene nege.
 • Identificiranje pacientovih potreb po zdravstveni negi s pomočjo fizikalnih testov, opazovanja in priučenih orodij/znanj.
 • Implementacija zdravstvene nege po meri pacienta
 • Študent spozna pomen zdravstvene nege v procesu preprečevanja, zdravljenja in soočanja z boleznijo;
 • Spozna dejavnike v okolju, ki predstavljajo varno zdravstveno obravnavo (preprečevanje in obvladovanje okužb v zdravstvu seznanjenost o neželenih dogodkih, varnem transferju pacientov)
 • razume vlogo medicinske sestre v negovalnem in zdravstvenem timu;
 • Študent spozna pomen dokumentiranja v zdravstveni negi.
 • Upoštevanje protokolov po že uveljavljenih modelih kakovosti
 • Identificiranje najpomembnejših teoretičnih modelov v zdravstveni negi
 • Izkazovanje etičnega, pravnega in humanističnega ravnanja pri vseh postopkih izvajanja zdravstvene nege.
 • Študent se navaja sprejemanje odgovornosti za svoje delo.
 • Študent bo prepoznal nevarnosti pri delu.
 • Študent se bo zavedal pomena metod in tehnik varnega dvigovanja in premeščanja bremen.
 • Študent bo uporabljal pripomočke, ki pomagajo pri dvigovanju bremen.
Obvezna literatura:
 • Pivač, S., Kalender Smajlović, S., Černoga, A., Skinder Savić, K., Hvalič Touzery, S., Skela Savič, B., Klančnik Gruden, M. & Buček Hajdarevič, I., eds., 2013. Izbrane intervencije zdravstvene nege. Teoretične in praktične osnove za visokošolski študij zdravstvene nege. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice.
 • Skela Savič, B., Kaučič, B.M., Filej, B., Skinder Savič, K., Mežik Veber, M., Romih, K., Pivač, S., Zurc, J., Prebil, A., Bahun, M., Čuk., V. & Kersnič, P., eds. Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice.
 • Ivanuša, A. & Železnik, D., 2008. Standardi aktivnosti zdravstvene nege. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede.
 • Gordon, M., 2006. Negovalne diagnoze – priročnik. Maribor: Zdravstveni dom dr. Antona Drolca, Kolaborativni center SZO za primarno zdravstveno nego. 
 • Hajdinjak, G. & Meglič, R., 2006. Sodobna zdravstvena nega. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo.
 • Ramšak Pajk, J., 2006. Dokumentacija v zdravstveni negi. Obzornik zdravstvene nege, 40(3), pp. 137 – 142.
Priporočljiva literatura:


 • Obzornik Zdravstvene nege
 • International Journal of Nursing Practice
 • International Nursing Review
 • Journal of Advanced Nursing
 • Journal of Clinical Nursing
 • Journal of Professional Nursing
 • Nurse Researcher
 • Nursing Standard
   
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 50% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju in pozitivno ocenjena seminarska naloga
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100% ocene)
 • kolokvij iz kabinetnih vaj (teoretični in praktični del)