Vadba za zdravje
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 20
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta: prof. dr. Rado Pišot
Letnik: 2. ali 3. letnik
 
Vadba za zdravje

Kontaktne ure predavanja: 20
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta: prof. dr. Rado Pišot
Izvajalci predmeta:
 •  prof. dr. Rado Pišot
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Zimski/letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • spoznali vplive gibalne/športne vadbe na posamezne ciljne skupine.
 • se seznanili s pomenom in izhodišči  načrtovanja in vodenja gibalne/športne vadbe za različne ciljne skupine (otroci, mladostniki, starostniki, športniki, ženske, kronični bolniki, …)
Znanje in razumevanje:
 • študent bo nadgradil osnovna znanja o pomenu in vlogi kineziologije v preventivi, kurativi in rehabilitaciji s spoznanji o osnovah procesa gibalne/športne vadbe vezane na posebnosti različnih ciljnih skupin ter prilagajanje posameznih ciljnih skupin na različne tipe in oblike vadbe;
 • razumel bo pomen ocenitve funkcionalnih zmožnosti posameznika za določitev stanja posameznika, ki je pomembno izhodišče načrtovanja in načina vodenja vadbe za različne ciljne skupine. 
Obvezna literatura:
 • Shephard, J., Stephens, T., Sutton, J.R & McPherson, B.D., eds., 2005. Exercise, fitness and health: A consensus of current knowledge. Champaign, IL: Human Kinetics Publishers, pp. 637–653.
 • Mišigoj Duraković, M., et al., 2003. Telesna vadba in zdravje. Ljubljana: FŠ, Zavod za šport Slovenije; Zagreb: Kineziološka fakulteta. 
 • Nigel, A.S.T. & Herbert, G., 2008. Physiological Bases of Human Performance During Work and Exercise. Edinburgh ... [etc.] : Churchill Livingstone/Elsevier. 
 • Baechle, T.R., 2008. Essentials of Strength Training and Conditioning, Human Kinetics. Champaign: s.n. 
 • Videmšek, M. & Pišot, R., 2008. Šport za najmlajše. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Ušaj, A., 2008. Osnove športnega treniranja. Ljubljana: Fakulteta za šport.
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, klinično usposabljanje, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)