Študijski program za izpopolnjevanje Zdravstvena nega na področju duševnega zdravja in psihiatrije je program podiplomskega izobraževanja, ki bo obravnaval poglobljena znanja s področja psihiatrije, promocije in varovanja duševnega zdravja ter obravnave duševnih težav ali motenj, prepoznavanja in obravnave ogroženih skupin prebivalstva v družbi, vlogo pri zdravstveni obravnavi osebe oziroma posameznika z duševno težavo ali motnjo in sposobnost prepoznavanja problemov zdravstvene obravnave, analize in ukrepanja.

Gre za prvi podiplomski študijski program v Sloveniji, ki daje tako imenovana napredna znanja oziroma znanja na višjem zahtevnostnem nivoju (advance level of practice) v poklicu po usmeritvah OECD, s področja zdravstvene nege duševnega zdravja in psihiatrije.

Program je zasnovan v skladu s sodobnimi usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije, Evropske unije, OECD in nacionalnimi usmeritvami.

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je na 102. seji, dne 19. 5. 2016 sprejel odločbo, s katero podeli akreditacijo študijskemu programu za izpopolnjevanje "Psihiatrična zdravstvena nega" Fakultete za zdravstvo Jesenice za sedem let. Senat FZAB je dne 16. 10. 2019 potrdil preimenovanje programa v »Zdravstvena nega na področju duševnega zdravja in psihiatrije«. Po končanem programu kandidatu omogoča priznavanje ECTS ob morebitnem vpisu na magistrski študij in bo osnova za priznavanje ali pridobitev specialističnega naziva.

Študijski program je vpisan v razvid visokošolskih zavodov na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Kompetence programa za izpopolnjevanje Zdravstvena nega na področju duševnega zdravja in psihiatrije so oblikovane na osnovi Psychiatric-Mental Health Nurse Practitioner Competencies, Washington in Psychiatric Mental Health Nursing Scope & Standards, Canadian Standards for Psychiatric Mental Health Nursing. Prirejene so na nacionalni sistem zdravstvenega varstva.

Program za izpopolnjevanje Zdravstvena nega na področju duševnega zdravja in psihiatrije bo nudil izvajalcem zdravstvene nege z visokošolsko izobrazbo znanja in veščine za kakovostno in varno zdravstveno nego oseb oziroma posameznikov z duševno težavo ali motnjo. Z dodatnimi znanji bo strokovnjak, ki bo zaključil program Zdravstvena nega na področju duševnega zdravja in psihiatrije lahko pridobil tudi razširjene kompetence.

Splošni cilj programa je zagotoviti skrbno, varno in bolj kakovostno vodenje oseb oziroma posameznikov s težavami ali motnjami v duševnem zdravju. Ker gre za specifično področje se morajo diplomirane medicinske sestre/diplomirani zdravstveniki za zdravstveno nego z opisanega področja dodatno usposabljati.

Podiplomski študijski program bo zagotavljal praktične kompetence, ki bodo študentom omogočale sposobnosti za varno in učinkovito izvajanje zdravstvene nege oseb oziroma posameznikov z duševno težavo ali motnjo. Diplomant s podiplomskimi znanji, ki bo zaključil izpopolnjevanje na programu Zdravstvena nega na področju duševnega zdravja in psihiatrije, bo pridobil znanje, kompetence in sposobnosti na področju družbenega konteksta duševnega zdravja in psihiatrične zdravstvene nege, vodenja pacientov z duševnimi težavami ali motnjami, vodenja in upravljanja zdravstvene nege ter raziskovanja.

Organizacija študijskega programa zagotavlja uresničitev zastavljenih ciljev:
•    povečanje teoretičnega in praktičnega znanja ter veščin iz področja zdravstvene nege oseb oziroma posameznikov z duševno težavo ali motnjo z namenom izboljšanja zdravstvene oskrbe le-teh,
•    poznavanje preventive in zgodnje odkrivanje duševnih obolenj,
•    poznavanje splošne psihopatologije in bolezenskih sindromov,
•    posledic zdravljenja in rehabilitacije,
•    poznavanje holističnega pristopa k osebami oziroma posameznikom z duševno težavo ali motnjo.
 
Po zaključenem programu bodo strokovnjaki usposobljeni za samostojnejše delo v skupnosti in v kliničnem okolju.
Na področju primarnega zdravstvenega varstva se bo sistematično izboljšala promocija zdravja na področju duševnega zdravja, prav tako, pa tudi preventivno delovanje s ciljem prepoznavanja in obravnave ogroženih skupin prebivalstva v družbi.

Na področju obvladovanja samomorov bodo strokovnjaki prepoznani kot ključni za spremljanje ogroženih pacientov, ki niso v institucionalni obravnavi in tistih, ki bivajo v institucijah.

V skupnostni psihiatrični oskrbi bodo diplomanti prevzemali vodenje kroničnih oseb oziroma posameznikov z duševno motnjo (ocena njihovega stanja, zdravstveno vzgojno delo itd.).

V kliničnem okolju pa bolj avtonomno vlogo pri zdravstveni obravnavi oseb oziroma posameznikov z duševno motnjo: koordinator odpusta, kot pomoč zdravniku pri vodenju oseb oziroma posameznikov, bolj avtonomna vloga pri vodenju oseb oziroma posameznikov s kronično duševno težavo v ambulantno specialistični obravnavi.

Na področju raziskovanja bodo diplomanti pridobili sposobnost prepoznavanja problemov zdravstvene obravnave oseb oziroma posameznikov z duševno težavo ali motnjo, analize in ukrepanja.
 
Vsebine programa nudijo potrebno in dovolj široko teoretično in praktično znanje za kakovostno delovanje zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev.

Zaradi širokega področja duševnega zdravja in psihiatrije, bo študijski program pokril vsebino zahtevanih znanj za določena še ožje specializirana področja:
•    področje obravnave starostnikov – zdravstvena nega s področja gerontopsihiatrije,
•    področje obravnave odvisnosti – zdravstvena nega s področja odvisnosti,
•    področje skupnostne psihiatrične obravnave – zdravstvena nega na področju skupnostne psihiatrične obravnave,
•    področje skrbi za druge ogrožene in ranljive skupine pacientov z duševno motnjo.

Študijski program je namenjen izobraževanju za multidisciplinarno delo na področju osnovnega in sekundarnega zdravstvenega varstva za osebe oziroma posameznike z duševnimi težavami ali motnjami in za izvajanje preventive na področju duševnega zdravja. Kvalifikacija, ki jo ponuja to izobraževanje, vsebuje znanje in spretnosti za kompleksno delo v skupnosti in v institucijah.