Zdravstvena nega pacienta na področju kirurgije in rehabilitacije
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 5
Kontaktne ure predavanja: 90
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta:

doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
mag. Miran Rems, višji predavatelj

 
 
Letnik: 2. letnik
 
Kirurgija s specialnimi področji in rehabilitacija

Kontaktne ure predavanja: 55
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: mag. Miran Rems, višji predavatelj
Izvajalci predmeta:

mag. Miran Rems, višji predavatelj
dr. Mojca Urbančič, višja predavateljica
Jure Urbančič, višji predavatelj
izr. prof. dr. Anže Kristan
Brigita Košir, strokovnjak iz prakse
Irma Kumer, strokovnjak iz prakse
 

Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • seznani s kirurškimi obolenji, vzroki nastanka, poteki bolezni in možnostmi preventive;
 • spozna znake kirurških obolenj in poškodb,  diagnosticiranj le-teh in odločanje za operativno terapijo;
 • spozna osnove kirurških tehnik, ostesinteze in prepoznavanje zapletov, predvsem pooperativnih;
 • ukrepa ob prepoznavanju zapletov, predvsem urgentnih;
 • spozna pomen interdisciplinarnega in timskega pristopa k zdravljenju kirurških bolezni in poškodbe;
 • spozna možnosti rekonstruktivne kirurgije in transplantacije;
 • poudarek je na splošni kirurgiji in osnovah specialnih vej kirurgije, saj je obširnost kirurških vej preobsežen za podrobnejšo obravnavo
 • spremlja sodobne trende v razvoju kirurgije, travmatologije in ortopedije ter prenaša izkušnje v prakso.
   
Znanje in razumevanje:
 • poznavanje temeljnih spoznanj in definicij v kirurgiji;
 • poznavanje osnovnih kirurških tehnik in metod v splošni in specialnih kirurgijah;
 • poznavanje anestezioloških osnov in metod intenzivne terapije;
 • poznavanje pomembnosti integracije kirurške terapije in zdravstvene nege;
 • razumevanje pomembnosti spremljanja razvoja novim kirurških metod in tehnik.
Obvezna literatura:  
Priporočljiva literatura:
 • Miksič, K. & Flis, V., 2003. Izbrana poglavja iz kirurgije: učbenik za kirurgijo na visokih šolah. Maribor: Obzorja.
 • McRae, R., 2008. Practical Fracture Treatment. 5th ed. London: Elsevier Churchill Livingstone.
 • Herman, S., Antolič, V. & Pavlovčič, V., 2006. Ortopedija. 2 izd. Ljubljana: Samozaložba.
 • Gračner, B., 2003. Oftalmologija: učbenik za študente Visoke zdravstvene šole. Maribor: Visoka zdravstvena šola.
 • Probst, R., Grevers, G. & Iro, H., 1984. Basic Otorhinolaryngology. Stuttgart:Thieme.
 • Kambič, V., 1984. Otorinolaringologija. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Štefančič, M., ed., 2003. Osnove fizikalne medicine in rehabilitacije gibalnega sistema. Ljubljana: DZS.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100% ocene)