Fizioterapija in promocija zdravja
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Andrea Backović Juričan, višja predavateljica
Letnik: 2. letnik
 
Fizioterapija in promocija zdravja              

Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Andrea Backović Juričan, višja predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • Andrea Backović Juričan, viš. pred.
 • doc. dr. Helena Jeriček Klanšček
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • bodo spoznali temelje promocije zdravja, preventive in zdravstvene vzgoje ter postali vešči, kako uporabiti principe promocije zdravja in zdravstvene vzgoje v praksi;
 • znati z ustreznimi teoretičnimi, pedagoško/andragoškimi in didaktičnimi pristopi ter aktivnostmi ohranjati, krepiti in izboljšati zdravje pri vseh skupinah ljudi in v različnih  okoljih;
 • razvili stalno refleksijo svojega dela, osebnostna rast in strokovno usposabljanje;
 • razviti profesionalen in podporen odnos do sodelavcev, študentov in ostalih članov tima.
   
Znanje in razumevanje:
 • pozna različne poglede na promocijo zdravja in ohranjanje zdravja;
 • pozna glavne faze procesa promocije zdravja;
 • pozna ravni preventive/zdravstvene vzgoje;
 • pozna in razume glavne značilnosti evalvacije in njeno uporabnost;
 • pozna posebnosti pri načrtovanju promocije zdravja pri različnih skupinah in posameznikih ter v različnih okoljih;
 • pozna politike, organizacije, projekte in programe ter pristope promocije zdravja in telesne dejavnosti pomembne za fizioterapij.
Obvezna literatura:
 • Brownson, R.C., Baker, E.A., Leet, T.L., Gillespie, K.N. & True, W.R., 2011. Evidence-based Public Health. 2nd ed. New York: Oxford University Press. 
 • Cavill, N., Kahlmeier, S., & Racioppi, F., 2006. Physical activity and health in Europe: evidence for action. Copenhagen: World Health Organisation Regional Office for Europe. 
 • Edelman, C.L. & Mandle, C,L., 2006. Health Promotion, Throughout the life span. 6th ed. Missouri: Mosby. 
 • Evans, D., Coursaftiki, D. & Fathers, C.P., 2011. Health Promotion and Public Health. Exeter: Learning Matters.  
 • Hoyer, S., 2005. Pristopi in metode v zdravstveni vzgoji. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo. 
 • Kiger, M.A., 2004.  Teaching for health. London: Elsevier.
 • LoBiondo Wood, G. & Haber, J.,2014. Nursing Research: Methods and Critical Appraisal for Evidence-Based Practice. 8th ed. St. Louis, MO: Elsevier Mosby.
 • Naidoo, J. & Wills, J., 2009. Public health and Health Promotion Practice: Foundations for Health Promotion. 3rd ed. London: Elsevier. 
 • Nutbeam, D. & Bauman, A., 2010. Evaluation in a Nutshell. 3rd ed. Sydney: McGraw-Hill. 
 • Scriven, A., ed., 2005. Promoting Health through Physiotherapy. (part 3). In: Health Promoting Practice: The Contribution of Nurses and Allied Health Professionals. New York: Palgrave MacMillan. 
 • Tones, K. & Green, J., 2004. Health Promotion, Planning and Strategies. London: Sage Publications Ltd.  
 • Zaletel-Kragelj, L., Eržen, I. & Premik, M., 2007. Uvod v javno zdravje. Ljubljana: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. 
 • World Health Organization, 2007. Steps to health: A European framework to promote physical activity for health. Copenhagen: World Health Organization, Regional office for Europe.
 • World Health Organization, 2010. Global recommendation on Physical Activity for Health. Geneva: World Health Organization. 
 • Wills, J., 2007. Promoting health. Oxford, Malden: Blackwell Pub.
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, seminar, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju in opravljen seminar
Metode ocenjevanja:
 • pisni in ustni izpit (50%)
 • seminarska naloga (50%)