Fizioterapija in promocija zdravja
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Andrea Backović Juričan, viš. pred.
Letnik: 2. letnik
 
Fizioterapija in promocija zdravja              

Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Andrea Backović Juričan, viš. pred.
Izvajalci predmeta: Andrea Backović Juričan, viš. pred.
 
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • bodo spoznali temelje promocije zdravja, preventive in zdravstvene vzgoje ter postali vešči, kako uporabiti principe promocije zdravja in zdravstvene vzgoje v praksi;
 • znati z ustreznimi teoretičnimi, pedagoško/andragoškimi in didaktičnimi pristopi ter aktivnostmi ohranjati, krepiti in izboljšati zdravje pri vseh skupinah ljudi in v različnih  okoljih;
 • razvili stalno refleksijo svojega dela, osebnostna rast in strokovno usposabljanje;
 • razviti profesionalen in podporen odnos do sodelavcev, študentov in ostalih članov tima.
   
Znanje in razumevanje:
 • pozna različne poglede na promocijo zdravja in ohranjanje zdravja;
 • pozna glavne faze procesa promocije zdravja;
 • pozna ravni preventive/zdravstvene vzgoje;
 • pozna in razume glavne značilnosti evalvacije in njeno uporabnost;
 • pozna posebnosti pri načrtovanju promocije zdravja pri različnih skupinah in posameznikih ter v različnih okoljih;
 • pozna politike, organizacije, projekte in programe ter pristope promocije zdravja in telesne dejavnosti pomembne za fizioterapij.
Obvezna literatura: Bauman, A.E. & Nutbeam, D., 2014. Evaluation in a Nutshell: a practical guide to the evaluation of health promotion programs. 2nd ed. North Ryde: McGraw-Hill.

Brownson, R.C., Baker, E.A., Deshpande, A.D. & Gillespie, K.N., 2018. Evidence-based Public Health. 3 rd  ed. Oxford: Oxford University Press.

Cavill, N., Kahlmeier, S., & Racioppi, F., 2006. Physical activity and health in Europe: evidence for action. Copenhagen: World Health Organisation Regional Office for Europe.

Clavier, C. & Leeuw, E., 2013. Health Promotion and the Policy Process. New York: Oxford University Press.

Edelman, C.L. & Mandle, C,L., 2006. Health Promotion throughout the Life Span. 6th ed. St. Louis: Mosby Elsevier.

Evans, D., Coursaftiki, D. & Fathers, C.P., 2017. Health Promotion and Public Health for Nursing Students. 3 rd ed. London: Learning Matters.  

Hoyer, S., 2005. Pristopi in metode v zdravstveni vzgoji. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo.

Kemm, J., 2015. Health Promotion: Ideology Discipline and Specialism. Oxford: Oxford University Press.

Kiger, A.M., 2004. Teaching for Health. 3 rd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone.

McKenzie, J.F., Neiger, B.L. & Thackeray, R., 2013. Planning, implementing, and evaluating health promotion programs. 6 th ed. Gleinview: Pearson.

Melnyk, B.M. & Fineout-Overholt, E., 2015. Evidence-based practice in nursing & healthcare: a guide to best practice. 3 rd ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.

Naidoo, J. & Wills, J., 2012. Foundations for Health Promotion. 3rd ed. Edinburgh: Baillière Tindall/Elsevier.

Nutbeam, D, Harris, E. & Wise, M., 2010. Theory in a nutshell : a practical guide to health promotion theories. Sydney : [s. n.].

Sočan, M., 2013. Javno zdravje: visokošolski učbenik za študijski program Zdravstvena nega. Jesenice: Visoka šola zdravstveno nego.

Scriven, A., ed., 2005. Promoting Health through Physiotherapy. (part 3). In: Health Promoting Practice: The Contribution of Nurses and Allied Health Professionals. New York: Palgrave MacMillan.

Tones, K. & Green, J., 2004. Health Promotion: Planning and Strategies. London: Sage Publications.  

Tulchinsky, T.H., Varavikova, E. & Bickford, J.D., 2014. The New Public Health. Amsterdam; Boston: Elsevier.

Zaletel-Kragelj, L., Eržen, I. & Premik, M., 2007. Uvod v javno zdravje. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje.

World Health Organization, 2007. Steps to health: A European framework to promote physical activity for health. Copenhagen: World Health Organization, Regional office for Europe.

World Health Organization, 2010. Global recommendation on Physical Activity for Health. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization, 2019. Guidelines on Physical Activity, Sedentary Behaviour and Sleep for Children under 5 Years of Age. Geneva: World Health Organization.

Wills, J., 2007. Promoting Health. Oxford; Malden: Blackwell Pub.
 
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, seminar, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju in opravljen seminar
Metode ocenjevanja:
 • pisni in ustni izpit (70%)
 • seminarska naloga (30%)