Preprečevanje in obvladovanje okužb v zdravstvu
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  15
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Helena Ribič, viš. pred.
Zdenka Kramar, pred.
Letnik: 1. letnik
 
Preprečevanje in obvladovanje okužb v zdravstvu              

Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  15
Kontaktne ure klinične prakse:  
Nosilec predmeta: Helena Ribič, viš. pred.
Zdenka Kramar, pred.
Izvajalci predmeta:
 • Helena Ribič, viš. pred.
 • Zdenka Kramar, pred.
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • spozna sodobne pristope in spoznanja na področju okužb, povezanih z zdravstvom;
 • spozna teoretične podlage za razumevanje postopkov v fizioterapiji z vidika preprečevanja okužb;
 • pridobi znanje in veščine o temeljnih higienskih postopkih v fizioterapiji, rehabilitaciji v skladu s sodobnimi strokovnimi smernicami;
 • pridobi znanje o področjih tveganja za okužbe v fizioterapiji;
 • spozna najpogostejše povzročitelje okužb, povzročitelje okužb, ki se prenašajo z vodo, diagnostiko okužb, preprečevanje in obvladovanje večkratno odpornih bakterij, osnove epidemiologije;
 • pridobi znanja o čiščenju, razkuževanju in sterilizaciji pripomočkov, opreme in prostorov  v fizioterapiji.
   
Znanje in razumevanje:
 • usposobljenost za samostojno prepoznavanje tveganja na področju OPZ in izvajanje potrebne fizioterapije bolnikov, na podlagi pridobljenih znanj in spretnosti na področju OPZ.
 • usposobljenost za samoiniciativno ukrepanje pri preprečevanju OPZ in izvedbi ukrepov na področju fizioterapije;
 • usposobljenost za uporabo znanja in  razumevanja posameznih specifičnih področij OPZ.
 • uporaba znanja in spretnosti v kliničnih in drugih strokovnih okoljih na podlagi pridobljenih spretnosti in veščin, ki so potrebne za prepoznavanje, preprečevanje in obvladovanje OPZ.
 • razvoj kritičnega mišljenja in sposobnosti refleksije za proces stalnega izboljševanja kakovosti in varnosti pri preprečevanju OPZ.
 • razvoj organizacijskih in komunikacijskih spretnosti za timsko delo in sodelovanje v zdravstvu in z zdravstvom povezanimi dejavnostmi.
Obvezna literatura:
 • Ribič, H. & Kramar, Z., 2016. Preprečevanje okužb, povezanih z zdravstvom: skripta za študijski program Zdravstvena nega (VS). Jesenice : Fakulteta za zdravstvo.
 • Lejko Zupanc, T., 2013.  Pomen higiene rok za preprečevanje bolnišničnih okužb. In: I. Grmek Košnik, S. Hvalič Touzery, B. Skela Savič, H. Ribič, A. Čufar & I. Avberšek Lužnik, eds. Okužbe, povezane z zdravstvom: zbornik prispevkov z recenzijo /
  4. simpozij Katedre za temeljne vede, Kranj, 15. oktober 2013. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 42-8.
 • Lužnik-Bufon, T., Klavs, I. & Avsec-Letonja,  D., 2009. Higiena rok. In: Strokovne podlage in smernice za obvladovanje in preprečevanje okužb, ki so povezane z zdravstvom oziroma zdravstveno oskrbo, druga dopolnjena izd. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje RS, pp. 1-9.
 • Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje, 2009. Poglavje 7, podpoglavje 3: Preprečevanje prenosa okužb z respiratornimi pripomočki in opremo. Available at: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/kakovost/str_smernice_okuzbe
  _feb_2010/MZ_pogl_7.3_Resp.oprema_2009.pdf 
 • Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje RS, 2009. Strokovne podlage in smernice za obvladovanje in preprečevanje okužb, ki so povezane
  z zdravstvom oziroma zdravstveno oskrbo, druga dopolnjena izd. Available at: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/
  delovna_podrocja/zdravstveno_varstvo/zdravstveno_varstvo_v_posebnih/NAKOBO_junij_2010/
  MZ_Smernice_2009_ORIG_SKUPNO_010610.pdf. 
 • Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje RS, 2009. Poglavje 9: Čiščenje in razkuževanje prostorov, opreme in pripomočkov ter minimalni tehnični
  pogoji za bolnišnice in druge zdravstvene ustanove. Available at: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/delovna_podrocja/
  zdravstveno_varstvo/zdravstveno_varstvo_
  v_posebnih/NAKOBO_september_2010/MZ_pogl_9_Ciscenje_in_razkuzevanje_2009.pdf
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, seminar, individualno delo študentov.

Metode ocenjevanja:
 • Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
  Kolokvij 20%
  Pisni izpit 80 %