Aplikacija na dokazih podprtega znanja na področju duševnega zdravja in psihiatrije
 
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminarja: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Kontaktne ure drugih oblik študija:  
Nosilec predmeta: red. prof. dr. Brigita Skela Savič 
Izvajalci predmeta:
 • red. prof. dr. Brigita Skela Savič
 • doc. dr. Branko Bregar
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik: 1. letnik
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • bo imel sposobnosti raziskovanja lastne klinične prakse;
 • bo znal izbrati primerno raziskovalno metodologijo;
 • bo znal reševati klinične probleme na osnovi rezultatov raziskav;
 • bo spoznal koncept na dokazih podprete prakse in pomembnost le-te za klinično okolje in zdravstvo.
  
Znanje in razumevanje:
 • spoznal koncept na dokazih podprete prakse in pomembnost le-te za klinično okolje in zdravstvo;
 • razumel pomembnost raziskovalnega delovanja za razvoj in ocenjevanje svoje klinične prakse.
Obvezna literatura:
 • Dearholt, J. & Dearholt, S.L., eds., 2012. Johns Hopkins Nursing Evidence Based Practice Model and Guidelines. 2nd ed. B.k.: B.z.(izbrana poglavja)
 • Melnyk, B.M. & Fineout-Overholt, E., 2011. Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcare: A Guide to Best Practice. Philadelphia [etc.]: Lippincott Williams & Wilkins. (izbrana poglavja)
Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogojev za pristop k predmetu ni.

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30 % prisotnost na predavanjih
 • 100 % prisotnost na seminarjih 
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (50 %)
 • zagovor seminarja (50 %)