Obvezni predmeti P S KV KU IDŠ ECTS
Temelji pedagogike in andragogike v mentorstvu   20   40       60   4
Na dokazih podprto mentoriranje   20   30       100   5
Mentorski proces in motivacija z medosebnimi odnosi   30   60        120   7
Etično delovanje na kliničnem usposabljanju   30   40         80   5
Kakovost dokumentacije in ocenjevanja študentskega dela   30   40       110   6
Klinično usposabljanje     20     100   120   8
Zaključno delo     20       130   5
Izbirni predmeti (študent izbere dva izbirna predmeta) P S KV KU IDŠ ECTS
Ergonomija in delovno okolje   30   60       210  10
Didaktični pristopi v mentorstvu   30   60       210  10
Pristopi v izobraževanju študentov na kliničnem usposabljanju   30   60       210  10
Vodenje in organizacija dela študentov v procesu mentoriranja   30   60       210  10
Reflektivno vedenje in kritično razmišljanje   30   60       210  10
Supervizija v mentorskem procesu   30   60       210  10
Medgeneracijsko sodelovanje   30   60       210  10
Multikulturalizem   30   60       210  10
SKUPAJ  190 370   100 1140 60
P - predavanja, S - seminar, KV - kabinetne vaje, KU - klinično usposabljanje, IDŠ - individualno delo študenta, ECTS - Evropski prenosni kreditni sistem