Biokemija, biofizika in farmakologija
 
Modul: Temeljne vede
ECTS: 4
Kontaktne ure predavanja: 50
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 20
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
Brigita Mavsar Najdenov, predavataljica
Letnik: 1. letnik
 
Biokemija, biofizika

Kontaktne ure predavanja: 25
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  10
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta:

doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik

Izvajalci predmeta:
  • doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
  • doc. dr. Aleš Jerin
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent:

Dobi jasno predstavo o poteku metabolnih procesov v telesu in biokemiji kot vedi, ki odkriva tridimenzionalno zgradbo bioloških molekul in načine komuniciranja med celicami znotraj organizma ob upoštevanju termodinamike, spozna osnovne gradnike živih bitij in njihove fizikalno kemijske interakcije, spozna povezavo med strukturo posameznih molekul in njihovo funkcijo; spozna dinamično ravnotežje in soodvisnost molekulskih struktur v živem svetu; spozna glavne biokemične procese, ki se odvijajo v ločenih prostorih celice.
Študent se seznani s fizikalnimi količinami in njihovo vlogo v telesu.

Slušatelji se pri delu predmeta Uvod v klinično biokemijo seznanijo z nalogami diagnostičnega laboratorija: Poseben poudarek je na  vplivu napak pri odvzemu, transportu in hranjenju vzorcev do analize na rezultate in interpretacijo laboratorijskih preiskav. Seznanijo se s sistemom nadzora in zagotavljanja kakovosti laboratorijskega dela in  etičnimi načeli v laboratorijski medicini. Spoznajo sistem stopenjske diagnostike in presejalnega testiranja  ter naravo različnih napak.

Znanje in razumevanje:

Razumevanje molekularnih in patofizioloških  procesov človeškega organizma.
Poznavanje osnovnih področij energetskega metabolizma in integracija tega znanja v patološke procese pri človeku.  
Poznavanje molekularne strukture nukleinskih kislin (DNA, RNA) in prenos genetske informacije ter vlogo gentskih sprememb pri določenih boleznih.   
Znanje o  citohromu P450, metabolizmu  železa in hema, transportu plinov in regulaciji pH  telesnih tekočin, razumevanje prebave hranil  in absorpcije na molekularnem nivoju.  Razumevanje molekularnih reakcij, ki so povezane z različnimi fiziološkimi in patološkimi stanji (diabetes).
Pravilna raba biokemijske terminologije v kliničnem okolju.
Študent se bo naučil ustrezno rokovati z različnimi bioloških vzorci pred laboratorijsko  analizo, kako izvesti nekatere presejalne teste, kako pravilno uporabiti antikoagulante in druge dodatke.
 

Obvezna literatura:
  • Boyer, R., 2005. Temelji biokemije. Ljubljana: Študentska založba.
  • Božič, B., Derganc, J., Gomišček, G., Kralj, V., Majhenc, J., Peterlin, P., Svetina, S. & Žekš, B., n.d. Praktikum iz biofizike. Available at: http://www.mf.uni-lj.si/ibf/prosto-dostopna-literatura.
Priporočljiva literatura:  
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

  • 50% prisotnost na predavanjih
  • 100 % prisotnost na kabinetnih vajah
Metode ocenjevanja:
  • pisni izpit (60%)
  • ustni izpit (40%)