Biomedicinski temelji fizioterapije
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 6
Kontaktne ure predavanja: 65
Kontaktne ure seminar: 25
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Peter Korošec
Letnik: 1. letnik
 
Biomedicinski temelji fizioterapije              

Kontaktne ure predavanja: 65
Kontaktne ure seminar: 25 
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Peter Korošec
Izvajalci predmeta: izr. prof. dr. Peter Korošec
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • poznajo osnovne kemijske reakcije, ki potekajo v prokariontski in evkariontski celici, s strukturami bioloških molekul, metabolizmom ogljikovih hidratov, maščob in aminokislin ter z vlogo hormonov pri uravnavanju metabolizma;
 • poznajo molekularne in biokemijske osnove gibanja nemišičnih in mišičnih celic in temelje osnovne  biološke dogme prenosa informacije iz DNA v protein;
 • poznajo osnovne pojme in procese v celični biologiji, kot so odnosi med celično strukturo in funkcijo, spoznajo različne celične aktivnosti, kot so gibanja celic, povezovanje celic v tkiva in celic na zunajcelični matriks, ter se seznanijo s potekom celičnih delitev in celično smrtjo;
 • poznajo osnovne pojme in procese humane genetike, vključno s primeri gentskih bolezni (Downov sindrom, cistična fibroza in mišične distrofije);
 • poznajo posamezne tipe mikrobnih celic in spoznajo njihove lastnosti. Poznajo različna področja mikrobiologije s poudarkom na medicinski mikrobiologiji.
   
Znanje in razumevanje:
 • poznavanje osnovnih mehanizmov zgradbe in delovanja prokariontskih in evkariontskih celic;
 • pridobivanje temeljev za razumevanje zgradbe in delovanja tkiv in organov v človeškem telesu ter osnove genetike.
Obvezna literatura:
 • Erdani-Kreft, M. Erman, A., Hudoklin, S., Resnik, N., Romih, R. & Zupančič, D., 2015. Celična biologija. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice.
 • Jezernik, K., Veranič, P. & Sterle, M., 2015. Celična biologija: učbenik za študente Medicinske fakultete. Ljubljana: DZS. 
 • Poljak, M. & Petrovec, M., eds., 2015. Medicinska virologija. Ljubljana: Medicinski razgledi.
 • Gubina, M. & Ihan, A., 2002. Medicinska bakteriologija z imunologijo in mikologijo. Ljubljana: Medicinski razgledi.
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, seminar, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:

 • 50% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na kabinetnih vajah
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100% ocene)