Študijski program za izpopolnjevanje »Okužbe povezane z zdravstvom« (OPZ) je program za izpopolnjevanje za področje preprečevanja in obvladovanja okužb v zdravstvu. Je sodoben in mednarodno primerljiv podiplomski študijski program, ki je usklajen  z mednarodnimi in nacionalnimi smernicami.
 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je na 99. seji, dne 17. 3. 2016 sprejel odločbo, s katero podeli akreditacijo študijskemu programu za izpopolnjevanje "Okužbe, povezane z zdravstvom" Fakultete za zdravstvo Jesenice za sedem let. Po končanem programu kandidatu omogoča priznavanje ECTS ob morebitnem vpisu na magistrski študij in bo osnova za priznavanje ali pridobitev specialističnega naziva. Študijski program je vpisan v razvid visokošolskih zavodov na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Študijski program temelji na usmeritvah Strategije razvoja zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v RS za obdobje 2011 – 2020, usmeritvami CDC (Center for Disease and Control), usmeritvah ECDC (The European Centre for Disease Prevention and Control) in upošteva Pravilnik o specializacijah zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev. V Sloveniji področje OPZ ureja Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb.

Program za izpopolnjevanje OPZ – pridobivanje podiplomskih znanj s področja OPZ je v zdravstvu izredno pomembna, saj je zagotavljanje učinkovitega preprečevanja in obvladovanja okužb, povezanih z zdravstvom ključno za varno in kakovostno obravnavo pacientov in velja danes za standard kakovosti. Poleg tega bo program bistveno prispeval k izboljšanju varnosti pacientov, saj so cilji varnosti pacientov usmerjeni tudi k preprečevanju nezaželenih dogodkov za paciente, med katere zagotovo spadajo tudi okužbe. 

Je prvi tovrstni program v Republiki Sloveniji, ki bo doprinesel k pridobivanju ustrezno usposobljenih strokovnjakov s področja bolnišnične higiene in širše. Program omogoča poglabljanje in nadgradnjo že pridobljenih kompetenc in sposobnosti ter študenta usposobi za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju. 

Splošni cilj programa je promoviranje, razvijanje in udejanjanje na dokazih temelječe prakse na področju dela OPZ. Študent bo v času študija pridobil sposobnosti za ustrezno odzivanje na kompleksne in spreminjajoče se potrebe v zdravstveni obravnavi zdrave in bolne populacije na področju OPZ. Kompleksnost in vsebinska širina področja zahtevajo dobro, usmerjeno teoretično in praktično znanje, ki ga v sedanjih rednih procesih izobraževanja zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci ne morejo pridobiti ali ga pridobijo v preskromnem obsegu. Razvoj medicinskih, diagnostičnih, terapevtskih in negovalnih metod, postopkov in intervencij postavlja zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce pred nove izzive tudi na področju preprečevanja OPZ. 
Cilj programa je usposobiti kompetentne strokovnjake za delo na področju preprečevanja OPZ v različnih zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih. 
Cilji pridobivanja diplomantov s podiplomskimi znanji s področja OPZ so usmerjeni v kakovost in varnost pacientov, kot tudi v sam razvoj zdravstvenega in socialnega varstva.

Vsebine programa nudijo potrebno in dovolj široko teoretično in praktično znanje za kakovostno delovanje zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, saj jim nudijo znanja iz mikrobiologije, imunologije in infekcijskih bolezni, znanja o zakonodaji in kakovosti na področju OPZ, znanja o raziskovanju in epidemiološkem spremljanju OPZ ter osnovna in specifična znanja o načinih preprečevanja OPZ s poudarkom na kakovostnem kliničnem usposabljanju, ki bo potekalo v obliki kabinetnih vaj in klinične prakse v izbranih kliničnih okoljih.

Študijski program bo uravnoteženo obravnaval sodobna aktualna spoznanja in problemsko tematiko razvitega sveta v začetku 21. stoletja: 
  • Vsebina programa je problemsko naravnana in ponuja potrebna znanja in veščine za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, uporabo spoznanj in strateških pristopov na področju OPZ;
  • Program vsebuje ključne teme: temelje infektologije, mikrobiologije, bakteriologije, virologije, parazitologije, splošne bolnišnične higiene, promocije zdravja; raziskovanje na področju OPZ; tehnike ocene potreb, načrtovanja, implementacije in evalvacije programov OPZ; vpogled v globalne cilje in razvoj lastne perspektive v področju OPZ;
  • V okviru izbirnih vsebin ponuja program širok spekter vsebin s področja OPZ v realnem kliničnem okolju.