Temelji pedagogike in andragogike v mentorstvu
 
ECTS: 4
Kontaktne ure predavanja: 20
Kontaktne ure seminarja: 40
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Kontaktne ure drugih oblik dela:  
Nosilec predmeta: mag. Erika Povšnar, viš. pred.
 
Izvajalci predmeta: izr. prof. dr. Nives Ličen
dr. Vesna Čuk, viš. pred.
mag. Erika Povšnar, viš. pred.
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik:  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
  • razumevanje in neposredna uporaba pedagoških in andragoških spoznanj pri mentorstvu študentov v kliničnem okolju;
  • nadgradnja znanja, spretnosti, stališč in profesionalnih vrednot mentorstva;
  • sposobnost samostojnega raziskovanja, uporabe ustreznih metod dela ter študija strokovne literature iz vsebin predmeta;
  • usposobljenost za medpoklicno, večkulturno in timsko sodelovanje pri mentoriranju študentov;
  • avtonomnost pri mentorskem delu, zaznavanje potreb po spremembah in izboljšavah z vidika pedagogike in andragogike;
  • razvijanje in uvajanje novih pristopov pri mentorskem delu v kliničnem okolju;
  • povezovanje pedagoško andragoških teoretičnih znanj in spoznanj s praktičnimi izkušnjami.
Obvezna literatura:
Govekar─Okoliš, M. & Kranjčec, R., 2016. Mentorstvo v praktičnem usposabljanju v delovnih organizacijah. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. Available at: https://issuu.com/znanstvenazalozbaff/docs/mentorstvo

Bradshaw, M.J. & Hultquist, B.L., eds., 2017. Innovative Teaching Strategies in Nursing and Related Health Professions. 7th ed. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning.

Ličen, N., 2009. Uvod v izobraževanje odraslih. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Zurc, J., 2008. Biti najboljši: pomen gibalne aktivnosti za otrokov razvoj in šolsko uspešnost. Radovljica: Didakta.

Zalokar Divjak, Z. & Rojnik, I., 2010. Pedagoški in didaktični vidiki vzgoje. Ljubljana: Teološka fakulteta.

Dyson, S., 2018. Critical Pedagogy in Nursing. Transformational Approaches to Nurse Education in a Globalized World. London: Palgrave Macmillan.
 
Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
  •  Ni posebnih pogojev.
Metode ocenjevanja: Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Pisni izpit  60 %
Seminarska naloga/pedagoški nastop 40 %