Naslov predmeta:

Klinični praktikum - zdravstvena obravnava akutno in kronično bolnih oseb z duševnimi boleznimi in preventiva

Študijska smer: Napredna zdravstvena nega v duševnem zdravju in psihiatriji

Nosilec predmeta:

doc. dr. Branko Bregar

Izvajalec predmeta:

 

Kontaktne ure predavanj:

 

Kontaktne ure seminar:

 

Kontaktne ure kliničnih vaj:

250

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

 

Individualno delo študenta:  

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

Študent bo sposoben:
 • Prenesti teoretično znanje in na dokazih podprto znanje v neposredno klinično prakso napredne zdravstvene nege osebe z duševno motnjo
 • Oceniti stanje in na podlagi stanja ukrepati pri osebi z duševno motnjo v urgentnem stanju oziroma pri kronični duševni motnji
 • Izdelati celostni načrt zdravstvene obravnave osebe z duševno motnjo
 • Koordinirati celoten tim zdravstvene obravnave po protokolih za obravnavo osebe z duševno motnjo  
 • Demonstrirati sposobnosti in veščine za delo z osebo z duševno motnjo

Obvezna literatura:
 

 • Townsend, M.C. & Morgan, K.I., 2017. Psychiatric Mental Health Nursing: Concepts of Care in Evidence-Based Practice, 10th ed.  Philadelpiha: Mosby.
 • Stuart, G.W., 2013. Principles and practice of psychiatric nursing. St. Louis: Elsevier.
 • Pregelj, P., Kores-Plesnićar, B., Tomori, M., Zalar, B., Ziherl, S., Gregorič Kumperščak, H. & Kravos, M., 2013. Psihiatrija. Ljubljana: Psihiatrična klinika.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Študent mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 • biti mora cepljen proti hepatitisu B;
 • sklenjeno mora imeti zavarovanje študentov iz 17. in 18. člena ZZVZZ za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ko je oseba udeležena v akcijah in nalogah;
 • imeti mora predpisana varovalna oblačila, obutev in osebno opremo;
 • študent mora upoštevati interne pravne akte Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) za izvajanje obveznega in izbirnega kliničnega usposabljanja

Metode ocenjevanja:

Numeric ocenjevanje kliničnega praktikuma.

Študent pridobi  ECTS, če v celoti opravi program kliničnega praktikuma in je pozitivno ocenjen. 

Metode poučevanja in učenja:

Metoda demonstracije
Metoda ustnega razgovora
Metoda praktičnih del
Študija primera