Naslov predmeta:

Ekonomika v zdravstvu

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča

Izvajalec predmeta:

 • izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča

Kontaktne ure predavanj:

40

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure vaj:

20

Individualno delo študenta:

150

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 • Študent naj bi spoznal celoten nabor ekonomskih vprašanj, ki se pojavljajo v sistemu zdravstvenega varstva.
 • Študent naj bi spoznal, kako načela zdravstvenega varstva vplivajo in/ali spreminjajo osnovno načelo ekonomike – učinkovitost.
 • Študent naj bi spoznal in razumel razloge za vključevanje zdravstvenega varstva v javni sektor.
 • Študent naj bi spoznal logiko delovanja zdravstvenih sistemov, pogoje za njegovo usklajeno delovanje in vlogo ter vpliv posameznih elementov takšnega sistema.
   

Obvezna literatura:

 • Učbenik avtorjev Tajnikar in Došenović Bonča, ki bo izdan jeseni 2014.

Priporočljiva literatura:

/
 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljeni pogoji za vpis v 2. letnik.

Metode ocenjevanja:

 • pisni izpit (70 točk) - 70%
 • seminarska naloga (30 točk) - 30%
 • kratki kolokviji ob koncu predavanj (10 bonus točk)

  Bonus točke se prištejejo k točkam izpita in seminarske naloge v primeru, ko študent na pisnem izpitu doseže najmanj 50 točk.

   

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji, vaje v skupinah in posamezno.