Zdravstvena nega kirurškega bolnika s kirurgijo
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja: 90
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 180
Nosilec predmeta: Gordana Lokajner, predavateljica
Sedina Kalender Smajlović, predavateljica
Letnik: 2. letnik

 

Otorinolaringologija

Kontaktne ure predavanja: 10
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta: Gordana Lokajner, predavateljica
Sedina Kalender Smajlović, predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Janez Fischinger
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent:

Znanje in razumevanje:

 • uporaba teoretičnih znanj v praksi;
 • poznavanje osnovnih diagnostičnih metod ter konzervativnega in operativnega zdravljenja;
 • prepoznavnje zapletov, predvsem kirurških;
 • poznavanje pomembnosti zdravstvene nege v otorinolaringologiji;
 • razumevanje urgentnih stanj in postopkov prve pomoči.
Obvezna literatura:
 • Kambič V. Otorinolaringologija. Ljubljana: Mladinska knjiga; 1984.
 • Probst R, Grevers G, Ivo H. Basic Otorhinolaryngology. Stuttgart: Thieme; 2006.
Priporočljiva literatura:
 • Štemberger Kolnik T, Majcen Dvoršak S, eds. Strokovno srečanje Traheostoma v vseh življenjskih obdobjih: zbornik prispevkov z recenzijo, Ljubljana, 31. januar 2013. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji; 2013.   
 • Hočevar Boltežar I.  Fiziologija in patologija glasu ter izbrana poglavja iz patologie govora. Ljubljana: Pedagoška fakulteta; 2008.
 • Berčič J. Otorinolaringologija: za študente Visoke zdravstvene šole (samo za interno uporabo) 2.dop.izd. Maribor:Visoka zdravstvena šola; 2002.
 • Kambič V, Fischinger J, Gale N, Radšel Z, Žargi M. Hripavost. Ljubljana: Lek; 1986.
 • Oestreicher E, Burk A, Burk R, Freudenburger T, Sökeland J. HNO, Augenheilkunde, Dermatologie und Urologie für Pflegeberufe. Stuttgart: Thieme; 2003.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoj za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)