Paliativna oskrba

 

Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta: Marjana Bernot, predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • Marjana Bernot, predavateljica
 • dr. Anja Simonič, višja predavateljica
 • Jernej Benedik, predavatelj
 • Judita Slak, strokovna sodelavka
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Letnik: 3. letnik
Semester: Zimski
Jezik:

Slovenski

Cilji in predmetno specifične kompetence:

Študent:

 • spozna problematiko kroničnih napredovalih neozdravljivih bolezni  ter vpliv na družbeno okolje;
 • spozna razvoj paliativne oskrbe in zdravstvene nege v paliativni oskrbi in posebnosti strokovnega področja;
 • pridobi znanje za razumevanje principov paliativne oskrbe;
 • spozna temeljna področja delovanja in vlogo medicinske sestre pri obravnavi bolnikov  v paliativni oskrbi na primarni, sekundarni in terciarni ravni in vlogo ostalih sodelujočih v timski obravnavi;
 • nauči se prepoznavati, ocenjevati potrebe in načrtovati obravnavo v skladu s cilji bolnika in njegovih bližnjih;
 • nauči se oceniti in načrtovati obravnavo za najpogostejše moteče telesne simptome pri bolniku ob koncu življenja: bolečina, dispneja, slabost/bruhanje, delirij;
 • nauči se celotne ocene psihosocialnih in duhovnih  potreb in načrta obravnave;
 • spozna in razume pomembnost celostne in multidisciplinarne obravnave bolnika in svojcev v paliativni oskrbi ter pomen zdravstveno vzgojnega dela; 
 • nauči se prepoznavati in voditi proces umiranja;
 • spozna pomen nevladnih organizacij in pomen prostovoljcev v paliativni oskrbi;
 • zna poskrbeti za vzdrževanje lastnega psihofizičnega in duševnega dobrega stanja pri delu z bolniki s kronično napredovalo neozdravljivo boleznijo.
Obvezna literatura:
 • Lunder U, Logar V. Palliative care and its role in health care systems. Zdravstveni vestnik 2003; 72: 639-42.
 • Lunder U. Some successful models of palliative care in the world. In: Krčevski-Škvarč N, ed. 6. seminar o bolečini: zbornik predavanj. 2002 Junij 7-8; Maribor, Slovenija.. Maribor: Splošna bolnišnica Maribor, 2002: 185-93.
 • Lunder U. Paliativna oskrba v Sloveniji in izzivi za prihodnost. Zdrav vest 2003;
  72: 613-65.
 • Woodruff R. Paliative medicine. Evidence – based symptomatic and supportive care for patients with advanced cancer. 4th ed. Oxford; 2004.
 • Ellershaw J, Wilkinson S. Care of the dying: A pathway to excellence. Oxford; 2003.
 • Samson Katz J, Peace S. End of life in care homes. Oxford; 2003.
 • Ferrell B, Coyle N .Textbook of palliative nursing. 2nd ed. Oxford University Press; 2006.
 • Campbell ML. Nurse to Nurse: Palliative care. McGraw-Hill Professional; 2008.
 • Skela Savič B. Od besed k dejanju: Zdravstvena nega kot integralni del paliativne oskrbe onkoloških bolnikov. Obz Zdr N 2005; 39(4): 245 – 53.
 • WHO. Better palliative care for older people. WHO Regional office for Europe; Copenhagen; 2004.
 • WHO. Palliative care. WHO Regional office for Europe; Copenhagen; 2004.
 • Muray CLJ, Lopez AD. Alternative projections of mortality and disability by causes 1990-2020: Global od disease study. Lancet 1997; 349: 1498-504.
Priporočljiva literatura:
 • European Journal of Palliative Care. The Journal of the European Association for Palliative Care.
Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti: Opravljeni izpiti: Zdravstvena nega I, Zdravstvena nega starostnika z gerontologijo in rehabilitacijo, Zdravstvena nega onkološkega bolnika z onkologijo in paliativno oskrbo.

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju in pozitivno ocenjena seminarska naloga
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80%)
 • seminarska naloga (20%)